Pielgrzymka: Dostawa używanej spycharki gąsienicowej czołowej
Numer ogłoszenia: 287818 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pielgrzymka , Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka, woj. dolnośląskie, tel. 076 8775013, faks 076 8775013 w. 116.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanej spycharki gąsienicowej czołowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej, w pełni sprawnej spycharki gąsienicowej czołowej o poniższych parametrach technicznych: 1) rok produkcji: od 2000 r., 2) silnik: -wysokoprężny o pojemności 6,0÷9,0 l, -o mocy nie mniejszej niż 120 kW, -ilość przepracowanych motogodzin nie więcej niż 11000, 3) układ napędu: -skrzynia biegów sterowana elektrohydraulicznie, -minimum 3 biegi do przodu i 3 biegi do tyłu, -sterowanie skrzynią biegów i mechanizmem skrętu za pomocą joysticka, 4) kabina operatora: -wyposażona w klimatyzację i ogrzewanie i filtr oczyszczający powietrze kabiny, -fotel operatora, regulowany i amortyzowany, -reflektory przednie tylne i boczne, -sygnał cofania dźwiękowy, -lampa ostrzegawcza migająca mocowana na dachu kabiny, -zabezpieczona przed dostępem osób trzecich, 5) osprzęt spycharki: -lemiesz czteropozycyjny lub sześciopozycyjny sterowany hydraulicznie o szerokości 3,2-4,0 m i wysokości nie mniej niż 1,3 m, z płytami bocznymi, -zaczep pociągowy, 6) podwozie: -łańcuchy gąsienicy uszczelnione i smarowane, hydraulicznie napinane, -płyty gąsienicowe szerokości 550-650 mm, -prześwit nad podłożem min 370 mm, -nacisk jednostkowy układu jezdnego nie mniejszy niż 0,5 kg/cm2, -waga spycharki powyżej 18 ton, -długość spycharki z lemieszem 5,0÷6,5 m, -sprawność min 60% 7) inne parametry: - maszyna po obsłudze technicznej (wymienione filtry powietrza paliwa i oleju, wymienione olej silnika,). Wykonawca dostarczy spycharkę do miejscowości Jastrzębnik, gmina Pielgrzymka. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 miesięcy..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.21.00.00-8, 43.20.00.00-5, 43.00.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wg załączników 1÷5 do SIWZ). 2) Zaakceptowany projekt umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pielgrzymka.biz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 59-524 Pielgrzymka 109A/1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 59-524 Pielgrzymka 109A/1, pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie