Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 234534-2015 z dnia 2015-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pielgrzymka
Przedmiotem postępowania jest dostawa lekkiego oleju opałowego do kotłowni stanowiących własność Gminy Pielgrzymka w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r. Olej opałowy lekki musi spełniać warunki normy...
Termin składania ofert: 2015-09-17

Pielgrzymka: Dostawa lekkiego oleju opałowego w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r.
Numer ogłoszenia: 257784 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234534 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka, woj. dolnośląskie, tel. 076 8775013, faks 076 8775013 w. 116.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju opałowego w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest dostawa lekkiego oleju opałowego do kotłowni stanowiących własność Gminy Pielgrzymka w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r. Olej opałowy lekki musi spełniać warunki normy PN-C-96024:2001. Przewidywana wielkości dostawy kształtuje się na poziomie 150 m3 oleju opałowego. Faktyczna ilość zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb zamawiającego. Miejscem dostaw będzie: - kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce - magazyn oleju 9 m3, - kotłownia świetlicy wiejskiej w Proboszczowie - magazyn oleju 4,5 m3, - kotłownia świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Grodziskiej - magazyn oleju 4,5 m3, - kotłownia świetlicy wiejskiej w Twardocicach - magazyn oleju 1 m3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ