Pielgrzymka: Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Pielgrzymka - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 411272 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 405176 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka, woj. dolnośląskie, tel. 076 8775013, faks 076 8775013 w. 116.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Pielgrzymka - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Pielgrzymka, polegającej na sukcesywnym odbiorze i transporcie stałych odpadów komunalnych (zmieszanych oraz selektywnie zebranych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) i niezamieszkałych (działalność gospodarcza, budynki i obiekty użyteczności publicznej itp.) położonych na terenie Gminy Pielgrzymka, wskazanych przez Zamawiającego, w okresie kolejnych 6 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca.2015 r., w następujących ilościach: zmieszane odpady komunalne: 400 Mg, odpady gromadzone selektywnie, tj.: szkło kolorowe i bezbarwne - 35 Mg i odpady suche (papier, tworzywa sztuczne) - 25 Mg, odpady wielkogabarytowe: 5 Mg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę