Pielgrzymka: Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Pielgrzymka - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 405176 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1, 59-524 Pielgrzymka, woj. dolnośląskie, tel. 076 8775013, faks 076 8775013 w. 116

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odbioru i transportu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Pielgrzymka - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie uzupełniające obejmuje wykonanie usługi na terenie Gminy Pielgrzymka, polegającej na sukcesywnym odbiorze i transporcie stałych odpadów komunalnych (zmieszanych oraz selektywnie zebranych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) i niezamieszkałych (działalność gospodarcza, budynki i obiekty użyteczności publicznej itp.) położonych na terenie Gminy Pielgrzymka, wskazanych przez Zamawiającego, w okresie kolejnych 6 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca.2015 r., w następujących ilościach: zmieszane odpady komunalne: 400 Mg, odpady gromadzone selektywnie, tj.: szkło kolorowe i bezbarwne - 35 Mg i odpady suche (papier, tworzywa sztuczne) - 25 Mg, odpady wielkogabarytowe: 5 Mg..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA