Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------rggxViZa4inuWbvnagKBkf Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=337596&rok=2014-10-10 MIME-Version: 1.0 ------------rggxViZa4inuWbvnagKBkf Content-Disposition: inline; filename=index.htm Content-Type: text/html; charset=utf-8; name=index.htm Content-ID: Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=337596&rok=2014-10-10 Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable =EF=BB=BF

Pielgrzymka: = Remont gminnego budynku wielorodzinnego Proboszcz=C3=B3w 95 - zam=C3=B3w= ienie dodatkowe
Numer og=C5=82oszenia: 337596 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014<= /b>
OG=C5=81OSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

=

SEKCJA I: ZAMAWIAJ=C4=84CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pielgrzymka, Pielgrzymka 109A/1, 59= -524 Pielgrzymka, woj. dolno=C5=9Bl=C4=85skie, tel. 076 8775013, faks 0= 76 8775013 w. 116 , strona internetowa http://www.pielgrzymka.bip.net.p= l/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ=C4=84CEGO: Administracja samorz=C4=85dow= a.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM=C3=93WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam=C3=B3wieniu przez zamawiaj=C4=85cego: R= emont gminnego budynku wielorodzinnego Proboszcz=C3=B3w 95 - zam=C3=B3wi= enie dodatkowe.

II.2) Rodzaj zam=C3=B3wienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre=C5=9Blenie przedmiotu oraz wielko=C5=9Bci lub zakresu z= am=C3=B3wienia: Zakres zam=C3=B3wienia dodatkowego obejmuje wymian=C4= =99 instalacji elektrycznej tj. przy=C5=82=C4=85cza, skrzynki pi=C4=99tr= owej, instalacji o=C5=9Bwietlenia klatek schodowych, instalacji w mieszk= aniach oraz wymian=C4=99 pion=C3=B3w instalacji kanalizacyjnej. Wykonawc= a wykona r=C3=B3wnie=C5=BC prace naprawcze zwi=C4=85zane z wymian=C4=85 = instalacji..

II.4) Wsp=C3=B3lny S=C5=82ownik Zam=C3=B3wie=C5=84 (CPV): 45.3= 1.12.00-2, 45.33.23.00-6.

II.5) Szacunkowa warto=C5=9B=C4=87 zam=C3=B3wienia (bez VAT= ): jest mniejsza ni=C5=BC kwoty okre=C5=9Blone w przepisach wydanych= na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zam=C3=B3wienia: Zam=C3=B3wienie z wolnej r=C4= =99ki

  • 1. Podstawa prawna

    Post=C4=99powanie wszcz=C4=99te zosta=C5=82o na podstawie art. 67 ust= . 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. =E2=80=93 Prawo zam=C3=B3wie= =C5=84 publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiaj=C4=85cy udziela zam=C3=B3wienia z wolnej r=C4=99ki na podsta= wie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit a i b ustawy Prawo zam=C3=B3wie=C5=84 publ= icznych, tj. w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy rob=C3=B3t= budowlanych zam=C3=B3wie=C5=84 dodatkowych nieobj=C4=99tych zam=C3=B3wi= eniem podstawowym i nieprzekraczaj=C4=85cych =C5=82=C4=85cznie 50 % wart= o=C5=9Bci realizowanego, niezb=C4=99dnych do jego prawid=C5=82owego wyko= nania, kt=C3=B3rych wykonanie sta=C5=82o si=C4=99 konieczne na skutek sy= tuacji niemo=C5=BCliwej wcze=C5=9Bniej do przewidzenia, je=C5=BCeli: a) = z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zam=C3=B3wienia do= datkowego od zam=C3=B3wienia podstawowego wymaga=C5=82oby poniesienia ni= ewsp=C3=B3=C5=82miernie wysokich koszt=C3=B3w lub b) wykonanie zam=C3=B3= wienia podstawowego jest uzale=C5=BCnione od wykonania zam=C3=B3wienia d= odatkowego. Warto=C5=9B=C4=87 zam=C3=B3wienia dodatkowego nie przekracza= =C5=82=C4=85cznie 50 % warto=C5=9Bci zam=C3=B3wienia podstawowego. W tr= akcie realizacji prac, po dokonaniu odkrywek oceniono, i=C5=BC instalacj= a elektryczna jest aluminiowa, skorodowana, miejscami nadpalona, a piony= kanalizacyjne nieszczelne, zaro=C5=9Bni=C4=99te, ze z=C5=82ymi spadkami= .

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM=C3=93WIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KT=C3=93REMU ZAMAWIAJ=C4=84CY ZAMIERZA UDZ= IELI=C4=86 ZAM=C3=93WIENIA

  • Sp. c. PIONIER, ul. Poselska 5-7, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolno= =C5=9Bl=C4=85skie.
------------rggxViZa4inuWbvnagKBkf Content-Disposition: inline; filename=zeto.css Content-Type: text/css; name=zeto.css Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/css/zeto.css Content-Transfer-Encoding: 8bit .kh_main { font-family: 'Arial CE', arial, verdana; font-size: 10pt; line-height: 15pt; } P { margin: 0px 0px 0px 0px; } .kh_header { font-size: 14pt; line-height: 21pt; text-align: center; } .kh_title { font-size: 12pt; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin: 25px 0px 15px 0px; } .kh_indent_1 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 0px; } .kh_indent_2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 60px; padding:0; } ------------rggxViZa4inuWbvnagKBkf Content-Disposition: inline; filename=style.css Content-Type: text/css; name=style.css Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/css/style.css Content-Transfer-Encoding: 8bit /* ustawienia strony */ /* element body */ body { background-color: #FBFBE1; /* background: #FBFBE1 url('../img/test.png') repeat;*/ text-align: center; } #validation_error { display: none; } label.error { margin: 3px; color: red; font-family: verdana; font-size: 12px; font-style: italic; } label.error ul { list-style: none; margin: 0px; padding: 0 0 0 10px; } /* koniec ustawienia strony */ /* start ustawienia czcionek */ /* ustawienie odstępu między wierszami maly*/ .odstep_maly { padding: 7px 0px 7px 0px; } .line__small_heigth { line-height: 13px; } .czesci_nazwa { padding: 0; margin: 0; width: 120px; } .centertext{ text-align:center; vertical-align:middle; } .margines{ padding: 2px; } /* ustawienie czcionki standardowej dla tekstu i dla kontrolek */ .text { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; } .text_big { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; color: #000000; } /* ustawienie czcionki do podsumy dla tekstu i dla kontrolek */ .text2 { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #000000; } .margin50 { margin-left: 50px; } /* kolor czcionki czerowny */ .kolor_red { color: #ff0000; } /* ustawienie czcionki dla sekcji */ .sekcja { font-size: 18px; } /* ustawienie czcionki pogrubionej */ .bold { font-weight: bold; } .smaller { font-size: smaller; } /* ustawienie czcionki kursywa */ .italic { font-style: italic; } /* ustawienie czcionki podkreslenie */ .under { text-decoration: underline; } /* ustawienie obramowania dla kontrolki */ .border { border: 1px solid #000000; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki text */ input,button { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki select */ select { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki textarea */ textarea { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } .textareawidth { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; margin: 2px; width: 95%; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki radio */ .radio,.checkbox { border: 0; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki iframe */ .frame { border: 1px solid black; } /* ustawienie szerokosci BZP rok, BZP pozycja */ .bzp_td { height: 28px; } .bzp_poz { width: 60px; } .bzp_rok { width: 30px; } .bzp_pole_rok { width: 43px; } a.link { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } a.link:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .odd { background-color: #D8D8D8; } .even { background-color: #FFFFFF; } /* koniec ustawienia czcionek */ /* ustawienia tabeli */ /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .indexmaintable { width: 90%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .maintable { width: 80%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } .maintable_sr { width: 80%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } .maintable_90 { width: 90%; min-width: 1100px; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } .maintable_print100 { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; } /* tabela z logowaniem */ .logintable { width: 550px; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* tabela z tekstem */ .teksttable { text-align: left; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* tabela z przegladarka */ .browsertable { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .nowetable { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* ustawienia tablicy ogloszenia, obramowanie */ .usertable { width: 100%; background-color: #f0f0f0; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; margin-top: 10px; } /* ustawienia tablicy ogloszenia, obramowanie */ .indextable { width: 100%; } /* ustawienia tablicy przerwane sesje */ .przerwanesesje { margin-left: auto; margin-right: auto; width: 90%; border: 1px solid black; margin-top: 30px; } .przerwanesesje thead tr { background-color: #d6d6d6; } /* ustawienia tablicy menu */ .menutable { width: 200px; border: 1px dotted black; padding: 10px; } .menuitem { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; } .menuitem ul { font-weight: bold; list-style: none; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px; } .menuitem ul li { font-weight: normal; margin-bottom: 5px; } .menuitem ul li a { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } .menuitem ul li a:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .tekstmain { list-style-type: none; } .tekstmain li { padding: 5px; } .tekstmain li a { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } .tekstmain li a:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } /* ustawienia tablicy prawej */ .righttable { width: 100%; border: 1px dotted black; padding: 10px; text-align: left; } /* ustawienia tablicy ogloszen */ .ogltable { text-align: left; } /* komorka td dla wypunktowania input radio */ .tdradio { width: 30px; } /* formatowanie szerokości kolumny */ .td_cena_oferty { width: 150px; } /* koniec ustawienia tabeli */ /* ustawienie kursora dla obrazka */ td img { cursor: pointer; } /* koniec ustawienia kursora */ /* pozycjonowanie */ /* pozycjonowanie poziome */ .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } /* pozycjonowanie pionowe */ .top { vertical-align: top; } .middle { vertical-align: middle; } .cala_szerokosc { width: 100%; } /* koniec pozycjonowanie */ /* pozycjonowanie pola "inny_rodzaj_zam" */ .inny_rodzaj_zam { margin-left: 33px; } /* koniec pozycjonowanie pola "inny_rodzaj_zam" */ /* pozycjonowanie instytucja zamawiająca */ .inst_zamawiajaca_miejscowosc { width: 440px; } .inst_zamawiajaca_kod_pocztowy { width: 100%; } /* USTAWIENIA KLAS DLA FORMATOWANIA STRONY NA PORTAL */ .kh_main { font-family: 'Arial CE', arial, verdana; font-size: 10pt; line-height: 20pt; } p { margin: 0px 0px 0px 15px; } .kh_header { font-size: 14pt; line-height: 21pt; text-align: center; } .kh_title { font-size: 12pt; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin: 25px 0px 15px 0px; } .kh_indent_1 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 0; } .kh_indent_2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 60px; padding: 0; } .format_czesci_nr { padding: 0; width: 35%; float: left; margin-top: 9px; margin-bottom: 9px; } /* USTAWIENIA KLAS DLA FORMATOWANIA STRONY NA PORTAL */ /* USTAWIENIA WYDRUKU */ @media print { * { background-color: white !important; background-image: none !important; } @page { size: landscape; } body { width: auto; } input { display: none; } .maintable { border: 0px; width: auto; padding: 0px; } div.maintable_90 { border: 0px solid white; width: auto; min-width: 800px; padding: 0px; } br.page { page-break-after: always; line-height: 0px; } span.text { font-size: 11px; } span.text_big { font-size: 13px; } } /* USTAWIENIA WYDRUKU */ /* USTAWIENIA KATALOGW */ .kat_cpv { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 10px; } .kat_cpv2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 20px; } .kat_cpv_table { width: 80%; } /* USTAWIENIA KATALOGOW */ /* ZPSR */ TD#opis { vertical-align: middle; } TD#centerfield { vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsleft { border-left: 1px solid black; border-right: 0px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsbottomleft { border-left: 1px solid black; border-right: 0px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsbottomright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #info_przeslij,#info_przerwanie,#info_korekta { position: relative; display: none; padding: 5px 5px 5px 5px; border: 3px solid #ffa500; } #rightcellsright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; padding-right: 10px; vertical-align: middle; text-align: right; } #rightcellsbottomright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; padding-right: 10px; text-align: right; } /* ZPSR */ /* PRZYPISY */ a.przypis:hover { background-color:#FFFF00; } a.przypis { text-decoration: none; color:#0000FF; font-size:0.6em; line-height:1.2em; padding:0 0.3em 0.5em 0.5em; vertical-align:top; } span.przypis { line-height: 17px; } .disabled { color: gray; } .justify { text-align: justify; } #popup_msg{ position: absolute; z-index: 10; width: 250px; height: 80px; text-align: center; color: #000000; border: 2px solid black; background-color: #FFFF99; display: none; padding-top: 10px; } ------------rggxViZa4inuWbvnagKBkf--