Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------rfO20pMOwYmxeSVmVvf2Ut Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=331430&rok=2014-10-07 MIME-Version: 1.0 ------------rfO20pMOwYmxeSVmVvf2Ut Content-Disposition: inline; filename=index.htm Content-Type: text/html; charset=utf-8; name=index.htm Content-ID: Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=331430&rok=2014-10-07 Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable =EF=BB=BF Adres strony int= ernetowej, na kt=C3=B3rej Zamawiaj=C4=85cy udost=C4=99pnia Specyfikacj=C4= =99 Istotnych Warunk=C3=B3w Zam=C3=B3wienia:
www.pielgrzymka.bip.net.pl/


Pielgrzymka: UDZI= ELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO W KWOCIE 3 453 873,28 Z=C5=81 Z PRZEZNAC= ZENIEM NA SP=C5=81AT=C4=98 WCZE=C5=9ANIEJ ZACI=C4=84GNI=C4=98TYCH KREDYT= =C3=93W
Numer og=C5=82oszenia: 331430 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014<= /b>
OG=C5=81OSZENIE O ZAM=C3=93WIENIU - us=C5=82ugi

Zamieszczanie og=C5=82oszenia: obowi=C4=85zkowe.

Og=C5=82oszenie dotyczy: zam=C3=B3wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ=C4=84CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pielgrzymka , Pielgrzymka 109A/1, 5= 9-524 Pielgrzymka, woj. dolno=C5=9Bl=C4=85skie, tel. 076 8775013, faks = 076 8775013 w. 116.

 • Adres strony internetowej zamawiaj=C4=85cego: http://www.piel= grzymka.bip.net.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ=C4=84CEGO: Administracja samorz=C4=85dow= a.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM=C3=93WIENIA

II.1) OKRE=C5=9ALENIE PRZEDMIOTU ZAM=C3=93WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam=C3=B3wieniu przez zamawiaj=C4=85cego:= UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO W KWOCIE 3 453 873,28 Z=C5=81 Z PRZ= EZNACZENIEM NA SP=C5=81AT=C4=98 WCZE=C5=9ANIEJ ZACI=C4=84GNI=C4=98TYCH K= REDYT=C3=93W.

II.1.2) Rodzaj zam=C3=B3wienia: us=C5=82ugi.

II.1.4) Okre=C5=9Blenie przedmiotu oraz wielko=C5=9Bci lub zakresu= zam=C3=B3wienia: Przedmiotem zam=C3=B3wienia jest udzielenie na rze= cz Gminy Pielgrzymka kredytu konsolidacyjnego w kwocie 3 453 873,28 z=C5= =82 z przeznaczeniem na sp=C5=82at=C4=99 wcze=C5=9Bniej zaci=C4=85gni=C4= =99tych kredyt=C3=B3w tj: Bank Ochrony =C5=9Arodowiska S.A. we Wroc=C5=82= awiu - kwota 222 743,00 z=C5=82, Bank Ochrony =C5=9Arodowiska S.A. we Wr= oc=C5=82awiu - kwota 270 000,00 z=C5=82, Bank Ochrony =C5=9Arodowiska S.= A. we Wroc=C5=82awiu - kwota 270 000,0 z=C5=82, Bank Pocztowy S.A. we Wr= oc=C5=82awiu - kwota 143 830,28 z=C5=82, Bank Pocztowy S.A. we Wroc=C5=82= awiu - kwota 1 510 500,00 z=C5=82, Powiatowy Bank Sp=C3=B3=C5=82dzielczy= w Z=C5=82otoryi - kwota 1 036 800,00 z=C5=82. Okres kredytowania 15 lat= , sp=C5=82ata kredytu w 60 ratach kwartalnych, pierwsza rata w wysoko=C5= =9Bci 31 873,28 z=C5=82, kolejnych 59 rat w wysoko=C5=9Bci 58 000,00 z=C5= =82. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawk=C4=99 WIBOR 3M. Zabezpiecz= eniem kredytu weksel w=C5=82asny in blanco wraz z deklaracj=C4=85 wekslo= w=C4=85 oraz pisemne o=C5=9Bwiadczenie o poddaniu si=C4=99 egzekucji w r= azie nie spe=C5=82nienia zapis=C3=B3w umowy..

II.1.6) Wsp=C3=B3lny S=C5=82ownik Zam=C3=B3wie=C5=84 (CPV): 66= .11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si=C4=99 z=C5=82o=C5=BCenie oferty cz=C4=99=C5= =9Bciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si=C4=99 z=C5=82o=C5=BCenie oferty wariantow= ej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM=C3=93WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpo= cz=C4=99cie: 02.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKON= OMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA=C5=81U W POST=C4=98POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU = DOKONYWANIA OCENY SPE=C5=81NIANIA TYCH WARUNK=C3=93W

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre=C5=9Blonej dzia=C5=82= alno=C5=9Bci lub czynno=C5=9Bci, je=C5=BCeli przepisy prawa nak=C5=82ada= j=C4=85 obowi=C4=85zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Wykonawca musi by=C4=87 bankiem dzia=C5= =82aj=C4=85cym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Pr= awo bankowe (Dz.U. z 2012 poz. 1376 ze zm.). Sprawdzenie ww. warunku udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu odbywa=C4=87 si= =C4=99 b=C4=99dzie na podstawie przed=C5=82o=C5=BConych przez Wykonawc=C4= =99 dokument=C3=B3w i o=C5=9Bwiadcze=C5=84 wg zasady spe=C5=82nia / nie = spe=C5=82nia

III.4) INFORMACJA O O=C5=9AWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ= =C4=84 DOSTARCZY=C4=86 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE=C5=81NIANIA WA= RUNK=C3=93W UDZIA=C5=81U W POST=C4=98POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZE= NIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe=C5=82niania przez wykonawc=C4=99= warunk=C3=B3w, o kt=C3=B3rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr=C3=B3cz= o=C5=9Bwiadczenia o spe=C5=82nianiu warunk=C3=B3w udzia=C5=82u w post=C4= =99powaniu nale=C5=BCy przed=C5=82o=C5=BCy=C4=87:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie=C5= =84 do wykonywania okre=C5=9Blonej dzia=C5=82alno=C5=9Bci lub czynno=C5=9B= ci, je=C5=BCeli przepisy prawa nak=C5=82adaj=C4=85 obowi=C4=85zek ich po= siadania, w szczeg=C3=B3lno=C5=9Bci koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na pod= stawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale=C5=BCy przed=C5=82o=C5=BCy=C4=87:=

  =
 • o=C5=9Bwiadczenie o braku podstaw do = wykluczenia;
 • aktualny odpis z w=C5=82a=C5=9Bciwego= rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia=C5=82alno=C5=9B= ci gospodarczej, je=C5=BCeli odr=C4=99bne przepisy wymagaj=C4=85 wpisu d= o rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia = w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze=C5=9Bniej n= i=C5=BC 6 miesi=C4=99cy przed up=C5=82ywem terminu sk=C5=82adania wniosk= =C3=B3w o dopuszczenie do udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu o udzielenie = zam=C3=B3wienia albo sk=C5=82adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz=C4=85ce przynale=C5=BCno=C5= =9Bci do tej samej grupy kapita=C5=82owej

  =
 • lista podmiot=C3=B3w nale=C5=BC=C4=85= cych do tej samej grupy kapita=C5=82owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 l= utego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument=C3=B3w albo informacji = o tym, =C5=BCe nie nale=C5=BCy do grupy kapita=C5=82owej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ=C4=84CYCH, =C5=BBE OFEROWANE= DOSTAWY, US=C5=81UGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ=C4=84 OKRE=C5=9ALO= NYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, =C5=BCe oferowane roboty bud= owlane, dostawy lub us=C5=82ugi odpowiadaj=C4=85 okre=C5=9Blonym wymagan= iom nale=C5=BCy przed=C5=82o=C5=BCy=C4=87:

  =
 • inne dokumenty

  Kalkulacj=C4=99 kredytu uwzgl=C4= =99dniaj=C4=85c=C4=85 sp=C5=82at=C4=99 rat i odsetek

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM=C3=93WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam=C3=B3wienia: przetarg nieograniczo= ny.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni=C5=BCsza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt=C3=B3rej jest= dost=C4=99pna specyfikacja istotnych warunk=C3=B3w zam=C3=B3wienia:= http://www.pielgrzymka.bip.net.pl/
Specyfikacj=C4=99 istotnych warunk=C3=B3w zam=C3=B3wienia mo=C5=BCna = uzyska=C4=87 pod adresem: Urz=C4=85d Gminy Pielgrzymka 59-524 Pielgrzymka 109A/1.

IV.4.4) Termin sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w o dopuszczenie do udzi= a=C5=82u w post=C4=99powaniu lub ofert: 28.10.2014 godzina 10:00, mi= ejsce: Urz=C4=85d Gminy Pielgrzymka 59-524 Pielgrzymka 109A/1.

IV.4.5) Termin zwi=C4=85zania ofert=C4=85: okres w dniach: 30 = (od ostatecznego terminu sk=C5=82adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si=C4=99 uniewa=C5=BCnienie post=C4=99powa= nia o udzielenie zam=C3=B3wienia, w przypadku nieprzyznania =C5=9Brodk=C3= =B3w pochodz=C4=85cych z bud=C5=BCetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj= =C4=85cych zwrotowi =C5=9Brodk=C3=B3w z pomocy udzielonej przez pa=C5=84= stwa cz=C5=82onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)= , kt=C3=B3re mia=C5=82y by=C4=87 przeznaczone na sfinansowanie ca=C5=82o= =C5=9Bci lub cz=C4=99=C5=9Bci zam=C3=B3wienia: nie
------------rfO20pMOwYmxeSVmVvf2Ut Content-Disposition: inline; filename=zeto.css Content-Type: text/css; name=zeto.css Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/css/zeto.css Content-Transfer-Encoding: 8bit .kh_main { font-family: 'Arial CE', arial, verdana; font-size: 10pt; line-height: 15pt; } P { margin: 0px 0px 0px 0px; } .kh_header { font-size: 14pt; line-height: 21pt; text-align: center; } .kh_title { font-size: 12pt; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin: 25px 0px 15px 0px; } .kh_indent_1 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 0px; } .kh_indent_2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 60px; padding:0; } ------------rfO20pMOwYmxeSVmVvf2Ut Content-Disposition: inline; filename=style.css Content-Type: text/css; name=style.css Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/css/style.css Content-Transfer-Encoding: 8bit /* ustawienia strony */ /* element body */ body { background-color: #FBFBE1; /* background: #FBFBE1 url('../img/test.png') repeat;*/ text-align: center; } #validation_error { display: none; } label.error { margin: 3px; color: red; font-family: verdana; font-size: 12px; font-style: italic; } label.error ul { list-style: none; margin: 0px; padding: 0 0 0 10px; } /* koniec ustawienia strony */ /* start ustawienia czcionek */ /* ustawienie odstępu między wierszami maly*/ .odstep_maly { padding: 7px 0px 7px 0px; } .line__small_heigth { line-height: 13px; } .czesci_nazwa { padding: 0; margin: 0; width: 120px; } .centertext{ text-align:center; vertical-align:middle; } .margines{ padding: 2px; } /* ustawienie czcionki standardowej dla tekstu i dla kontrolek */ .text { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; } .text_big { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; color: #000000; } /* ustawienie czcionki do podsumy dla tekstu i dla kontrolek */ .text2 { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #000000; } .margin50 { margin-left: 50px; } /* kolor czcionki czerowny */ .kolor_red { color: #ff0000; } /* ustawienie czcionki dla sekcji */ .sekcja { font-size: 18px; } /* ustawienie czcionki pogrubionej */ .bold { font-weight: bold; } .smaller { font-size: smaller; } /* ustawienie czcionki kursywa */ .italic { font-style: italic; } /* ustawienie czcionki podkreslenie */ .under { text-decoration: underline; } /* ustawienie obramowania dla kontrolki */ .border { border: 1px solid #000000; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki text */ input,button { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki select */ select { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki textarea */ textarea { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } .textareawidth { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; margin: 2px; width: 95%; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki radio */ .radio,.checkbox { border: 0; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki iframe */ .frame { border: 1px solid black; } /* ustawienie szerokosci BZP rok, BZP pozycja */ .bzp_td { height: 28px; } .bzp_poz { width: 60px; } .bzp_rok { width: 30px; } .bzp_pole_rok { width: 43px; } a.link { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } a.link:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .odd { background-color: #D8D8D8; } .even { background-color: #FFFFFF; } /* koniec ustawienia czcionek */ /* ustawienia tabeli */ /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .indexmaintable { width: 90%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .maintable { width: 80%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } .maintable_sr { width: 80%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } .maintable_90 { width: 90%; min-width: 1100px; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } .maintable_print100 { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; } /* tabela z logowaniem */ .logintable { width: 550px; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* tabela z tekstem */ .teksttable { text-align: left; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* tabela z przegladarka */ .browsertable { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .nowetable { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* ustawienia tablicy ogloszenia, obramowanie */ .usertable { width: 100%; background-color: #f0f0f0; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; margin-top: 10px; } /* ustawienia tablicy ogloszenia, obramowanie */ .indextable { width: 100%; } /* ustawienia tablicy przerwane sesje */ .przerwanesesje { margin-left: auto; margin-right: auto; width: 90%; border: 1px solid black; margin-top: 30px; } .przerwanesesje thead tr { background-color: #d6d6d6; } /* ustawienia tablicy menu */ .menutable { width: 200px; border: 1px dotted black; padding: 10px; } .menuitem { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; } .menuitem ul { font-weight: bold; list-style: none; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px; } .menuitem ul li { font-weight: normal; margin-bottom: 5px; } .menuitem ul li a { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } .menuitem ul li a:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .tekstmain { list-style-type: none; } .tekstmain li { padding: 5px; } .tekstmain li a { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } .tekstmain li a:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } /* ustawienia tablicy prawej */ .righttable { width: 100%; border: 1px dotted black; padding: 10px; text-align: left; } /* ustawienia tablicy ogloszen */ .ogltable { text-align: left; } /* komorka td dla wypunktowania input radio */ .tdradio { width: 30px; } /* formatowanie szerokości kolumny */ .td_cena_oferty { width: 150px; } /* koniec ustawienia tabeli */ /* ustawienie kursora dla obrazka */ td img { cursor: pointer; } /* koniec ustawienia kursora */ /* pozycjonowanie */ /* pozycjonowanie poziome */ .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } /* pozycjonowanie pionowe */ .top { vertical-align: top; } .middle { vertical-align: middle; } .cala_szerokosc { width: 100%; } /* koniec pozycjonowanie */ /* pozycjonowanie pola "inny_rodzaj_zam" */ .inny_rodzaj_zam { margin-left: 33px; } /* koniec pozycjonowanie pola "inny_rodzaj_zam" */ /* pozycjonowanie instytucja zamawiająca */ .inst_zamawiajaca_miejscowosc { width: 440px; } .inst_zamawiajaca_kod_pocztowy { width: 100%; } /* USTAWIENIA KLAS DLA FORMATOWANIA STRONY NA PORTAL */ .kh_main { font-family: 'Arial CE', arial, verdana; font-size: 10pt; line-height: 20pt; } p { margin: 0px 0px 0px 15px; } .kh_header { font-size: 14pt; line-height: 21pt; text-align: center; } .kh_title { font-size: 12pt; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin: 25px 0px 15px 0px; } .kh_indent_1 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 0; } .kh_indent_2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 60px; padding: 0; } .format_czesci_nr { padding: 0; width: 35%; float: left; margin-top: 9px; margin-bottom: 9px; } /* USTAWIENIA KLAS DLA FORMATOWANIA STRONY NA PORTAL */ /* USTAWIENIA WYDRUKU */ @media print { * { background-color: white !important; background-image: none !important; } @page { size: landscape; } body { width: auto; } input { display: none; } .maintable { border: 0px; width: auto; padding: 0px; } div.maintable_90 { border: 0px solid white; width: auto; min-width: 800px; padding: 0px; } br.page { page-break-after: always; line-height: 0px; } span.text { font-size: 11px; } span.text_big { font-size: 13px; } } /* USTAWIENIA WYDRUKU */ /* USTAWIENIA KATALOGW */ .kat_cpv { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 10px; } .kat_cpv2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 20px; } .kat_cpv_table { width: 80%; } /* USTAWIENIA KATALOGOW */ /* ZPSR */ TD#opis { vertical-align: middle; } TD#centerfield { vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsleft { border-left: 1px solid black; border-right: 0px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsbottomleft { border-left: 1px solid black; border-right: 0px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsbottomright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #info_przeslij,#info_przerwanie,#info_korekta { position: relative; display: none; padding: 5px 5px 5px 5px; border: 3px solid #ffa500; } #rightcellsright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; padding-right: 10px; vertical-align: middle; text-align: right; } #rightcellsbottomright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; padding-right: 10px; text-align: right; } /* ZPSR */ /* PRZYPISY */ a.przypis:hover { background-color:#FFFF00; } a.przypis { text-decoration: none; color:#0000FF; font-size:0.6em; line-height:1.2em; padding:0 0.3em 0.5em 0.5em; vertical-align:top; } span.przypis { line-height: 17px; } .disabled { color: gray; } .justify { text-align: justify; } #popup_msg{ position: absolute; z-index: 10; width: 250px; height: 80px; text-align: center; color: #000000; border: 2px solid black; background-color: #FFFF99; display: none; padding-top: 10px; } ------------rfO20pMOwYmxeSVmVvf2Ut--