Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------x3q0ghBHmX6Tfg7LvP1v3T Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=268824&rok=2013-07-10 MIME-Version: 1.0 ------------x3q0ghBHmX6Tfg7LvP1v3T Content-Disposition: inline; filename=index.htm Content-Type: text/html; charset=utf-8; name=index.htm Content-ID: Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=268824&rok=2013-07-10 Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable =EF=BB=BF=EF=BB=BF Adres strony int= ernetowej, na kt=C3=B3rej Zamawiaj=C4=85cy udost=C4=99pnia Specyfikacj=C4= =99 Istotnych Warunk=C3=B3w Zam=C3=B3wienia:
bip.pielgrzymka.biz/


Pielgrzymka: Budo= wa instalacji odgazowania aktualnie eksploatowanej kwatery sk=C5=82adowi= ska odpad=C3=B3w w Pielgrzymce
Numer og=C5=82oszenia: 268824 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013<= /b>
OG=C5=81OSZENIE O ZAM=C3=93WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og=C5=82oszenia: obowi=C4=85zkowe.

Og=C5=82oszenie dotyczy: zam=C3=B3wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ=C4=84CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pielgrzymka , Pielgrzymka 109A/1, 5= 9-524 Pielgrzymka, woj. dolno=C5=9Bl=C4=85skie, tel. 076 8775013, faks = 076 8775013 w. 116.

 • Adres strony internetowej zamawiaj=C4=85cego: http://bip.piel= grzymka.biz/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ=C4=84CEGO: Inny: Gminne Przedsi=C4=99bio= rstwo Komunalne Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM=C3=93WIENIA

II.1) OKRE=C5=9ALENIE PRZEDMIOTU ZAM=C3=93WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam=C3=B3wieniu przez zamawiaj=C4=85cego:= Budowa instalacji odgazowania aktualnie eksploatowanej kwatery sk=C5=82= adowiska odpad=C3=B3w w Pielgrzymce.

II.1.2) Rodzaj zam=C3=B3wienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre=C5=9Blenie przedmiotu oraz wielko=C5=9Bci lub zakresu= zam=C3=B3wienia: Zam=C3=B3wiaj=C4=85cym jest Gminne Przedsi=C4=99bi= orstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pielgrzymce. Przedmiotem zam=C3=B3wienia j= est budowa instalacji do ujmowania i odprowadzania gazu sk=C5=82adowisko= wego wraz z instalacj=C4=85 do jego oczyszczania i unieszkodliwiania na = terenie sk=C5=82adowiska odpad=C3=B3w innych ni=C5=BC niebezpieczne i ob= oj=C4=99tne w miejscowo=C5=9Bci Pielgrzymka, gm. Pielgrzymka dz. nr 420/26, obr=C4=99b Pielgrzymka. Obszar sk=C5=82adowis= ka to oko=C5=82o 11,30 hektara. Kwatera sk=C5=82adowiska rozci=C4=85ga s= i=C4=99 oko=C5=82o 150 m z p=C3=B3=C5=82nocy na po=C5=82udnie, a szeroko= =C5=9B=C4=87 sk=C5=82adowiska to oko=C5=82o 115 m. Dno oraz =C5=9Bciany = boczne sk=C5=82adowiska typu wg=C5=82=C4=99bnego uszczelniono warstw=C4=85= gliny. Kontrola odciek=C3=B3w polega na ich okresowym odpompowywaniu ze= studni kontrolnych. Na dnie sk=C5=82adowiska zainstalowany jest drena=C5= =BC do grawitacyjnego odprowadzania odciek=C3=B3w. Zadanie obejmuje budow=C4=99 nast=C4=99puj=C4=85cych element=C3=B3w: - dw=C3=B3ch pionowych wierconych studni odgazowuj=C4=85cych, - przewod=C3=B3w przesy=C5=82owych gazu, - stacji pompowej i pochodni biogazowej wysokotemperaturowej typu zamkni= =C4=99tego do spalania gazu sk=C5=82adowiskowego - instalacji do ujmowania i zagospodarowania kondensatu wykraplaj=C4=85c= ego si=C4=99 w przewodach i urz=C4=85dzeniach instalacji odgazowuj=C4=85= cej. Studnie wykona=C4=87 nale=C5=BCy metod=C4=85 wiercenia obrotowego o =C5=9B= r. 350 mm i rury HDPE z perforacj=C4=85 otworow=C4=85 (zalecana) o =C5=9B= rednicy 160 mm zako=C5=84czonej za=C5=9Blepk=C4=85 PE. Studnie horyzontalne w postaci przewod=C3=B3w poziomych z rur MDPE =C5=9B= rednicy 90 mm z perforacj=C4=85 otworow=C4=85.. Na kwaterze przewody zos= tan=C4=85 u=C5=82o=C5=BCone na g=C5=82=C4=99boko=C5=9Bci 0,8-2,0 m pod p= oziomem odpad=C3=B3w, ze spadkiem 2,0%. Studnie odgazowuj=C4=85ce i hory= zontalne po=C5=82=C4=85czone bezpo=C5=9Brednio z kolektorem g=C5=82=C3=B3= wnym biogazu za pomoc=C4=85 rur MDPE =C5=9Brednicy 90mm. Przewod=C3=B3w = przesy=C5=82owe ze spadkiem min. 2%. W celu odwodnienia kolektora g=C5=82= =C3=B3wnego zastosowa=C4=87 odwadniacz zamkni=C4=99ty wyposa=C5=BCony w = pomp=C4=99 pneumatyczn=C4=85. Skropliny odprowadzane do najbli=C5=BCszej= studni odgazowuj=C4=85cej. G=C5=82=C3=B3wny kolektor przesy=C5=82owy z = rur MDPE o =C5=9Brednicy 90 mm. Kolektor odprowadzaj=C4=85cy biogaz do s= sawy prowadzi=C4=87 zgodnie z profilem przy zachowaniu spadku min. 2,0% = w kierunku odwadniaczy. Nale=C5=BCy stosowa=C4=87 po=C5=82=C4=85czenia z= grzewane (elektrooporowe i/lub doczo=C5=82owe). W miejscu przej=C5=9Bcia= kolektora pod drog=C4=85 wjazdow=C4=85 na kwater=C4=99 z terenu sk=C5=82= adowiska nale=C5=BCy zastosowa=C4=87 rur=C4=99 os=C5=82onow=C4=85 DN 125= stalow=C4=85..

II.1.6) Wsp=C3=B3lny S=C5=82ownik Zam=C3=B3wie=C5=84 (CPV): 45= .22.21.10-3, 45.23.10.00-5, 45.23.12.20-3, 45.33.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si=C4=99 z=C5=82o=C5=BCenie oferty cz=C4=99=C5= =9Bciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si=C4=99 z=C5=82o=C5=BCenie oferty wariantow= ej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM=C3=93WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako=C5= =84czenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKON= OMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj=C4=85cy wymaga wniesienia= wadium w wysoko=C5=9Bci 10 000,00 z=C5=82

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA=C5=81U W POST=C4=98POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU = DOKONYWANIA OCENY SPE=C5=81NIANIA TYCH WARUNK=C3=93W

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre=C5=9Blonej dzia=C5=82= alno=C5=9Bci lub czynno=C5=9Bci, je=C5=BCeli przepisy prawa nak=C5=82ada= j=C4=85 obowi=C4=85zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Zamawiaj=C4=85cy nie wymaga spe=C5=82ni= enia szczeg=C3=B3lnych warunk=C3=B3w

 • III.3.2) Wiedza i do=C5=9Bwiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Za spe=C5=82nienie warunku posiadania n= iezb=C4=99dnego do=C5=9Bwiadczenia Zamawiaj=C4=85cy uzna wykonanie w okr= esie ostatnich = 5 lat (a je=C5=BCeli okres prowadzenia dzia=C5=82alno=C5=9Bci jest kr=C3= =B3tszy - w tym okresie) przed up=C5=82ywem terminu sk=C5=82adania ofert= minimum jednego zadanie w zakresie instalacji do odgazowania sk=C5=82ad= owiska odpad=C3=B3w o ca=C5=82kowitej powierzchni tego sk=C5=82adowiska = minimum 20.000 m2 oraz warto=C5=9Bci tych rob=C3=B3t minimum 350.000,00 = z=C5=82. brutto z podaniem ich rodzaju i warto=C5=9Bci, daty i miejsca w= ykonania oraz za=C5=82=C4=85czeniem dokument=C3=B3w potwierdzaj=C4=85cyc= h, =C5=BCe te roboty zosta=C5=82y wykonane zgodnie z zasadami sztuki bud= owlanej i prawid=C5=82owo uko=C5=84czone. Sprawdzenie ww. warunku udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu odbywa=C4=87 si= =C4=99 b=C4=99dzie na podstawie przed=C5=82o=C5=BConych przez Wykonawc=C4= =99 dokument=C3=B3w i o=C5=9Bwiadcze=C5=84 wg zasady spe=C5=82nia / nie = spe=C5=82nia

 • III.3.3) Potencja=C5=82 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Zamawiaj=C4=85cy nie wymaga spe=C5=82ni= enia szczeg=C3=B3lnych warunk=C3=B3w

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam=C3=B3wie= nia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Za spe=C5=82nienie warunku dysponowania= osobami zdolnymi do wykonania zam=C3=B3wienia Zamawiaj=C4=85cy uzna dys= ponowanie osobami: = 1) osob=C4=85 na stanowisku Kierownika Budowy, posiadaj=C4=85c=C4=85 upr= awnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno=C5=9Bc= i sanitarnej bez ogranicze=C5=84 lub odpowiadaj=C4=85ce im uprawnienia = budowlane wydane na podstawie wcze=C5=9Bniej obowi=C4=85zuj=C4=85cych pr= zepis=C3=B3w oraz b=C4=99d=C4=85cy cz=C5=82onkiem w=C5=82a=C5=9Bciwej Iz= by In=C5=BCynier=C3=B3w Budownictwa. = 2) osob=C4=85 dysponuj=C4=85c=C4=85 aktualnymi uprawnieniami bez ogranic= ze=C5=84 lub odpowiadaj=C4=85ce im uprawnienia budowlane wydane na podst= awie wcze=C5=9Bniej obowi=C4=85zuj=C4=85cych przepis=C3=B3w o specjalno=C5= =9Bci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz=C4=85dze=C5=84 el= ektrycznych. Sprawdzenie ww. warunku udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu odbywa=C4=87 si= =C4=99 b=C4=99dzie na podstawie przed=C5=82o=C5=BConych przez Wykonawc=C4= =99 dokument=C3=B3w i o=C5=9Bwiadcze=C5=84 wg zasady spe=C5=82nia / nie = spe=C5=82nia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Za spe=C5=82nienie warunku sytuacji eko= nomiczno i finansowej Zamawiaj=C4=85cy uzna posiadanie polisy ubezpiecze= nia odpowiedzialno=C5=9Bci cywilnej o warto=C5=9Bci ubezpieczenia nie ni= =C5=BCszej ni=C5=BC 350 tys. z=C5=82. Sprawdzenie ww. warunku udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu odbywa=C4=87 si= =C4=99 b=C4=99dzie na podstawie przed=C5=82o=C5=BConych przez Wykonawc=C4= =99 dokument=C3=B3w i o=C5=9Bwiadcze=C5=84 wg zasady spe=C5=82nia / nie = spe=C5=82nia.

III.4) INFORMACJA O O=C5=9AWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ= =C4=84 DOSTARCZY=C4=86 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE=C5=81NIANIA WA= RUNK=C3=93W UDZIA=C5=81U W POST=C4=98POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZE= NIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe=C5=82niania przez wykonawc=C4=99= warunk=C3=B3w, o kt=C3=B3rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr=C3=B3cz= o=C5=9Bwiadczenia o spe=C5=82nianiu warunk=C3=B3w udzia=C5=82u w post=C4= =99powaniu nale=C5=BCy przed=C5=82o=C5=BCy=C4=87:

 • wykaz rob=C3=B3t budowlanych wykonan= ych w okresie ostatnich pi=C4=99ciu lat przed up=C5=82ywem terminu sk=C5= =82adania ofert albo wniosk=C3=B3w o dopuszczenie do udzia=C5=82u w post= =C4=99powaniu, a je=C5=BCeli okres prowadzenia dzia=C5=82alno=C5=9Bci je= st kr=C3=B3tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto=C5=9B= ci, daty i miejsca wykonania oraz z za=C5=82=C4=85czeniem dowod=C3=B3w d= otycz=C4=85cych najwa=C5=BCniejszych rob=C3=B3t, okre=C5=9Blaj=C4=85cych= , czy roboty te zosta=C5=82y wykonane w spos=C3=B3b nale=C5=BCyty oraz w= skazuj=C4=85cych, czy zosta=C5=82y wykonane zgodnie z zasadami sztuki bu= dowlanej i prawid=C5=82owo uko=C5=84czone;
 • wykaz os=C3=B3b, kt=C3=B3re b=C4=99d= =C4=85 uczestniczy=C4=87 w wykonywaniu zam=C3=B3wienia, w szczeg=C3=B3ln= o=C5=9Bci odpowiedzialnych za =C5=9Bwiadczenie us=C5=82ug, kontrol=C4=99= jako=C5=9Bci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami n= a temat ich kwalifikacji zawodowych, do=C5=9Bwiadczenia i wykszta=C5=82c= enia niezb=C4=99dnych do wykonania zam=C3=B3wienia, a tak=C5=BCe zakresu= wykonywanych przez nie czynno=C5=9Bci, oraz informacj=C4=85 o podstawie= do dysponowania tymi osobami;
 • o=C5=9Bwiadczenie, =C5=BCe osoby, kt= =C3=B3re b=C4=99d=C4=85 uczestniczy=C4=87 w wykonywaniu zam=C3=B3wienia,= posiadaj=C4=85 wymagane uprawnienia, je=C5=BCeli ustawy nak=C5=82adaj=C4= =85 obowi=C4=85zek posiadania takich uprawnie=C5=84;
 • op=C5=82acon=C4=85 polis=C4=99, a w = przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj=C4=85cy, =C5=BCe wykonawc= a jest ubezpieczony od odpowiedzialno=C5=9Bci cywilnej w zakresie prowad= zonej dzia=C5=82alno=C5=9Bci zwi=C4=85zanej z przedmiotem zam=C3=B3wieni= a.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na pod= stawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale=C5=BCy przed=C5=82o=C5=BCy=C4=87:=

  =
 • o=C5=9Bwiadczenie o braku podstaw do = wykluczenia;
 • aktualny odpis z w=C5=82a=C5=9Bciwego= rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia=C5=82alno=C5=9B= ci gospodarczej, je=C5=BCeli odr=C4=99bne przepisy wymagaj=C4=85 wpisu d= o rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia = w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze=C5=9Bniej n= i=C5=BC 6 miesi=C4=99cy przed up=C5=82ywem terminu sk=C5=82adania wniosk= =C3=B3w o dopuszczenie do udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu o udzielenie = zam=C3=B3wienia albo sk=C5=82adania ofert;
 • aktualne za=C5=9Bwiadczenie w=C5=82a=C5= =9Bciwego naczelnika urz=C4=99du skarbowego potwierdzaj=C4=85ce, =C5=BCe= wykonawca nie zalega z op=C5=82acaniem podatk=C3=B3w, lub za=C5=9Bwiadc= zenie, =C5=BCe uzyska=C5=82 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie l= ub roz=C5=82o=C5=BCenie na raty zaleg=C5=82ych p=C5=82atno=C5=9Bci lub w= strzymanie w ca=C5=82o=C5=9Bci wykonania decyzji w=C5=82a=C5=9Bciwego or= ganu - wystawione nie wcze=C5=9Bniej ni=C5=BC 3 miesi=C4=85ce przed up=C5= =82ywem terminu sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w o dopuszczenie do udzia=C5=82= u w post=C4=99powaniu o udzielenie zam=C3=B3wienia albo sk=C5=82adania o= fert;
 • aktualne za=C5=9Bwiadczenie w=C5=82a=C5= =9Bciwego oddzia=C5=82u Zak=C5=82adu Ubezpiecze=C5=84 Spo=C5=82ecznych l= ub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo=C5=82ecznego potwierdzaj=C4=85ce, =C5= =BCe wykonawca nie zalega z op=C5=82acaniem sk=C5=82adek na ubezpieczeni= a zdrowotne i spo=C5=82eczne, lub potwierdzenie, =C5=BCe uzyska=C5=82 pr= zewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz=C5=82o=C5=BCenie na rat= y zaleg=C5=82ych p=C5=82atno=C5=9Bci lub wstrzymanie w ca=C5=82o=C5=9Bci= wykonania decyzji w=C5=82a=C5=9Bciwego organu - wystawione nie wcze=C5= =9Bniej ni=C5=BC 3 miesi=C4=85ce przed up=C5=82ywem terminu sk=C5=82adan= ia wniosk=C3=B3w o dopuszczenie do udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu o ud= zielenie zam=C3=B3wienia albo sk=C5=82adania ofert;
 • wykonawca powo=C5=82uj=C4=85cy si=C4=99= przy wykazywaniu spe=C5=82niania warunk=C3=B3w udzia=C5=82u w post=C4=99= powaniu na zasoby innych podmiot=C3=B3w, kt=C3=B3re b=C4=99d=C4=85 bra=C5= =82y udzia=C5=82 w realizacji cz=C4=99=C5=9Bci zam=C3=B3wienia, przedk=C5= =82ada tak=C5=BCe dokumenty dotycz=C4=85ce tego podmiotu w zakresie wyma= ganym dla wykonawcy, okre=C5=9Blonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiot=C3=B3w zagranicznych

Je=C5=BCeli wykonawca ma siedzib=C4=99 lub miejsce zam= ieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk=C5=82ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt=C3=B3rym= ma siedzib=C4=99 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj=C4=85cy, =C5=BCe:=

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie o= g=C5=82oszono upad=C5=82o=C5=9Bci - wystawiony nie wcze=C5=9Bniej ni=C5=BC= 6 miesi=C4=99cy przed up=C5=82ywem terminu sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w= o dopuszczenie do udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu o udzielenie zam=C3=B3= wienia albo sk=C5=82adania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatk=C3=B3= w, op=C5=82at, sk=C5=82adek na ubezpieczenie spo=C5=82eczne i zdrowotne = albo =C5=BCe uzyska=C5=82 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub= roz=C5=82o=C5=BCenie na raty zaleg=C5=82ych p=C5=82atno=C5=9Bci lub wst= rzymanie w ca=C5=82o=C5=9Bci wykonania decyzji w=C5=82a=C5=9Bciwego orga= nu - wystawiony nie wcze=C5=9Bniej ni=C5=BC 3 miesi=C4=85ce przed up=C5=82= ywem terminu sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w o dopuszczenie do udzia=C5=82u= w post=C4=99powaniu o udzielenie zam=C3=B3wienia albo sk=C5=82adania of= ert;

III.4.4) Dokumenty dotycz=C4=85ce przynale=C5=BC= no=C5=9Bci do tej samej grupy kapita=C5=82owej

  =
 • lista podmiot=C3=B3w nale=C5=BC=C4=85= cych do tej samej grupy kapita=C5=82owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 l= utego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument=C3=B3w albo informacji = o tym, =C5=BCe nie nale=C5=BCy do grupy kapita=C5=82owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt I= II.5)

1) Wype=C5=82niony i podpisany formularz oferty wraz z za=C5=82=C4=85= cznikami (wg za=C5=82=C4=85cznik=C3=B3w 1=C3=B77 do SIWZ). 2) Zaakceptowany projekt umowy (wg za=C5=82=C4=85cznika nr 8 do SIWZ). 3) Kosztorys ofertowy uproszczony z podaniem stawek cenotw=C3=B3rczych.<= /p>

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM=C3=93WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam=C3=B3wienia: przetarg nieograniczo= ny.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni=C5=BCsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si=C4=99 istotne zmiany postanowie=C5=84 zawartej umowy= w stosunku do tre=C5=9Bci oferty, na podstawie kt=C3=B3rej dokonano wyb= oru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie=C5=84 umowy oraz okre=C5=9Blenie wa= runk=C3=B3w zmian

Zamawiaj=C4=85cy dopuszcza mo=C5=BCliwo=C5=9B=C4=87 dokonania zmian p= ostanowie=C5=84 zawartej umowy w stosunku do tre=C5=9Bci oferty, na pods= tawie, kt=C3=B3rej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wyst=C4=85pien= ia, co najmniej jednej z okoliczno=C5=9Bci wymienionych poni=C5=BCej, z = uwzgl=C4=99dnieniem podawanych warunk=C3=B3w ich wprowadzenia: 1) Zmiana= terminu realizacji zadania: a) konieczno=C5=9Bci zlecenia zam=C3=B3wie=C5= =84 dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy prawo zam=C3=B3wie= =C5=84 publicznych; b) zmiany przepis=C3=B3w powoduj=C4=85cych konieczno= =C5=9B=C4=87 innych rozwi=C4=85za=C5=84 ni=C5=BC zak=C5=82adano w opisie= przedmiotu zam=C3=B3wienia; c) zmiany przepis=C3=B3w powoduj=C4=85cych = konieczno=C5=9B=C4=87 uzyskania dokument=C3=B3w, kt=C3=B3re te przepisy = narzucaj=C4=85; d) gdy organy i instytucje uzgadniaj=C4=85ce nie wyda=C5= =82y uzgodnie=C5=84 w ustawowym terminie, a w przypadku zarz=C4=85dzaj=C4= =85cych mediami w terminie 2 miesi=C4=99cy; e) warunki atmosferyczne uni= emo=C5=BCliwiaj=C4=85ce prowadzenie rob=C3=B3t budowlanych, przeprowadza= nie pr=C3=B3b i sprawdze=C5=84, dokonywanie odbior=C3=B3w, w szczeg=C3=B3= lno=C5=9Bci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemo=C5=BCli= wiaj=C4=85cy prac=C4=99 maszyn budowlanych, gwa=C5=82towne opady deszczu= (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wy=C5=82adowaniami atmosferyczn= ymi, opady =C5=9Bniegu, zalegaj=C4=85cy =C5=9Bnieg itd.; 2) Zmiany osobo= we: a) zmiany os=C3=B3b realizuj=C4=85cych zam=C3=B3wienie pod warunkiem= , =C5=BCe osoby te b=C4=99d=C4=85 spe=C5=82nia=C5=82y wymagania okre=C5=9B= lone w SIWZ b) zmiany os=C3=B3b reprezentuj=C4=85cych w przypadku zmian = organizacyjnych; c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy kt=C3=B3rego Wykona= wca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest mo=C5=BCliwa tylko w przypadku= , gdy nowy podwykonawca posiada to=C5=BCsam=C4=85 wiedz=C4=99 i do=C5=9B= wiadczenie zawodowe, potencja=C5=82 techniczny oraz osoby zdolne do wyko= nania Zam=C3=B3wienia a tak=C5=BCe jest w sytuacji ekonomiczniej i finan= sowej, jak dotychczasowy podwykonawca, d) rozszerzenie zakresu podwykona= wstwa w por=C3=B3wnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile pos=C5=82= u=C5=BCenie si=C4=99 Podwykonawc=C4=85 doprowadzi do skr=C3=B3cenia term= inu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia nale=C5=BCnego Wykonawcy wy= nagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej za= awansowanych rozwi=C4=85za=C5=84 technologicznych w por=C3=B3wnaniu do w= skazanych w SIWZ. Zmiana ta nie mo=C5=BCe dotyczy=C4=87 czynno=C5=9Bci, = kt=C3=B3re zgodnie z SIWZ musz=C4=85 by=C4=87 wykonane przez Wykonawc=C4= =99 osobi=C5=9Bcie. 3) Pozosta=C5=82e zmiany: a) w ka=C5=BCdym przypadku= , gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiaj=C4=85cego (np.: powoduje skr=C3= =B3cenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto=C5=9Bci zam=C3=B3w= ienia); b) W przypadku urz=C4=99dowej zmiany wysoko=C5=9Bci stawki podat= ku VAT, dopuszcza si=C4=99 mo=C5=BCliwo=C5=9B=C4=87 sporz=C4=85dzenia an= eksu do umowy uwzgl=C4=99dniaj=C4=85cego zmian=C4=99 warto=C5=9Bci umowy= z tego tytu=C5=82u. c) zmiany procentowej wysoko=C5=9Bci p=C5=82atno=C5= =9Bci faktury cz=C4=99=C5=9Bciowej w przypadku przed=C5=82u=C5=BCenia te= rminu realizacji zam=C3=B3wienia nie wynikaj=C4=85cej z przyczyn le=C5=BC= =C4=85cych po stronie Wykonawcy; d) zmiany wysoko=C5=9Bci =C5=9Brodk=C3=B3= w finansowych przeznaczonych na realizacj=C4=99 umowy w kolejnych latach= bud=C5=BCetowych; e) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urz=C4=85= dze=C5=84 wywo=C5=82ane przez wy=C5=82adowania atmosferyczne lub inne cz= ynniki zewn=C4=99trzne, zgony i niemo=C5=BCliwe do przewidzenia wydarzen= ia), kt=C3=B3re b=C4=99d=C4=85 mia=C5=82y wp=C5=82yw na tre=C5=9B=C4=87 = zawartej umowy i termin realizacji; f) obni=C5=BCenie wynagrodzenia Wyko= nawcy; g) zmiany uzasadnione okoliczno=C5=9Bciami o kt=C3=B3rych mowa w = art. 357.1 KC z uwzgl=C4=99dnieniem faktu, =C5=BCe za ra=C5=BC=C4=85c=C4= =85 zostanie uznana strata w wysoko=C5=9Bci, o kt=C3=B3rej mowa w art. 3= 97 KSH. h) rezygnacja przez Zamawiaj=C4=85cego z realizacji cz=C4=99=C5=9B= ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przys=C5=82uguj=C4=85= ce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj=C4=85cy zap=C5=82= aci za wszystkie spe=C5=82nione =C5=9Bwiadczenia i udokumentowane koszty= , kt=C3=B3re Wykonawca poni=C3=B3s=C5=82 w zwi=C4=85zku z wynikaj=C4=85c= ymi z umowy planowanymi =C5=9Bwiadczeniami. i) zmiana nazwy zadania.

=

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt=C3=B3rej jest= dost=C4=99pna specyfikacja istotnych warunk=C3=B3w zam=C3=B3wienia:= http://bip.pielgrzymka.biz/
Specyfikacj=C4=99 istotnych warunk=C3=B3w zam=C3=B3wienia mo=C5=BCna = uzyska=C4=87 pod adresem: Gminne Przedsi=C4=99biorstwo Komunalne Sp.= z o.o., 59-524 Pielgrzymka 109A/1.

IV.4.4) Termin sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w o dopuszczenie do udzi= a=C5=82u w post=C4=99powaniu lub ofert: 25.07.2013 godzina 10:00, mi= ejsce: Gminne Przedsi=C4=99biorstwo Komunalne Sp. z o.o., 59-524 Pielgrz= ymka 109A/1 (pok. nr 4).

IV.4.5) Termin zwi=C4=85zania ofert=C4=85: okres w dniach: 30 = (od ostatecznego terminu sk=C5=82adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si=C4=99 uniewa=C5=BCnienie post=C4=99powa= nia o udzielenie zam=C3=B3wienia, w przypadku nieprzyznania =C5=9Brodk=C3= =B3w pochodz=C4=85cych z bud=C5=BCetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj= =C4=85cych zwrotowi =C5=9Brodk=C3=B3w z pomocy udzielonej przez pa=C5=84= stwa cz=C5=82onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)= , kt=C3=B3re mia=C5=82y by=C4=87 przeznaczone na sfinansowanie ca=C5=82o= =C5=9Bci lub cz=C4=99=C5=9Bci zam=C3=B3wienia: nie
------------x3q0ghBHmX6Tfg7LvP1v3T Content-Disposition: inline; filename=zeto.css Content-Type: text/css; name=zeto.css Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/css/zeto.css Content-Transfer-Encoding: 8bit .kh_main { font-family: 'Arial CE', arial, verdana; font-size: 10pt; line-height: 15pt; } P { margin: 0px 0px 0px 0px; } .kh_header { font-size: 14pt; line-height: 21pt; text-align: center; } .kh_title { font-size: 12pt; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin: 25px 0px 15px 0px; } .kh_indent_1 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 0px; } .kh_indent_2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 60px; padding:0; } ------------x3q0ghBHmX6Tfg7LvP1v3T Content-Disposition: inline; filename=style.css Content-Type: text/css; name=style.css Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/css/style.css Content-Transfer-Encoding: 8bit /* ustawienia strony */ /* element body */ body { background-color: #FBFBE1; text-align: center; } #validation_error { display: none; } label.error { margin: 3px; color: red; font-family: verdana; font-size: 12px; font-style: italic; } label.error ul { list-style: none; margin: 0px; padding: 0 0 0 10px; } /* koniec ustawienia strony */ /* start ustawienia czcionek */ /* ustawienie odstępu między wierszami maly*/ .odstep_maly { padding: 7px 0px 7px 0px; } .line__small_heigth { line-height: 13px; } .czesci_nazwa { padding: 0; margin: 0; width: 120px; } /* ustawienie czcionki standardowej dla tekstu i dla kontrolek */ .text { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; } .text_big { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; color: #000000; } /* ustawienie czcionki do podsumy dla tekstu i dla kontrolek */ .text2 { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #000000; } /* kolor czcionki czerowny */ .kolor_red { color: #ff0000; } /* ustawienie czcionki dla sekcji */ .sekcja { font-size: 18px; } /* ustawienie czcionki pogrubionej */ .bold { font-weight: bold; } /* ustawienie czcionki kursywa */ .italic { font-style: italic; } /* ustawienie czcionki podkreslenie */ .under { text-decoration: underline; } /* ustawienie obramowania dla kontrolki */ .border { border: 1px solid #000000; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki text */ input,button { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki select */ select { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki textarea */ textarea { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki radio */ .radio,.checkbox { border: 0; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki iframe */ .frame { border: 1px solid black; } /* ustawienie szerokosci BZP rok, BZP pozycja */ .bzp_td { height: 28px; } .bzp_poz { width: 60px; } .bzp_rok { width: 30px; } .bzp_pole_rok { width: 43px; } a.link { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } a.link:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .odd { background-color: #D8D8D8; } .even { background-color: #FFFFFF; } /* koniec ustawienia czcionek */ /* ustawienia tabeli */ /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .indexmaintable { width: 90%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .maintable { width: 80%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } .maintable_sr { background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } /* tabela z logowaniem */ .logintable { width: 550px; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* tabela z tekstem */ .teksttable { text-align: left; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* tabela z przegladarka */ .browsertable { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .nowetable { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* ustawienia tablicy ogloszenia, obramowanie */ .usertable { width: 100%; background-color: #f0f0f0; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; margin-top: 10px; } /* ustawienia tablicy ogloszenia, obramowanie */ .indextable { width: 100%; } /* ustawienia tablicy przerwane sesje */ .przerwanesesje { margin-left: auto; margin-right: auto; width: 90%; border: 1px solid black; margin-top: 30px; } .przerwanesesje thead tr { background-color: #d6d6d6; } /* ustawienia tablicy menu */ .menutable { width: 200px; border: 1px dotted black; padding: 10px; } .menuitem { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; } .menuitem ul { font-weight: bold; list-style: none; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px; } .menuitem ul li { font-weight: normal; margin-bottom: 5px; } .menuitem ul li a { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } .menuitem ul li a:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .tekstmain { list-style-type: none; } .tekstmain li { padding: 5px; } .tekstmain li a { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } .tekstmain li a:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } /* ustawienia tablicy prawej */ .righttable { width: 100%; border: 1px dotted black; padding: 10px; text-align: left; } /* ustawienia tablicy ogloszen */ .ogltable { text-align: left; } /* komorka td dla wypunktowania input radio */ .tdradio { width: 30px; } /* formatowanie szerokości kolumny */ .td_cena_oferty { width: 150px; } /* koniec ustawienia tabeli */ /* ustawienie kursora dla obrazka */ td img { cursor: pointer; } /* koniec ustawienia kursora */ /* pozycjonowanie */ /* pozycjonowanie poziome */ .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } /* pozycjonowanie pionowe */ .top { vertical-align: top; } .middle { vertical-align: middle; } /* koniec pozycjonowanie */ /* pozycjonowanie pola "inny_rodzaj_zam" */ .inny_rodzaj_zam { margin-left: 33px; } /* koniec pozycjonowanie pola "inny_rodzaj_zam" */ /* pozycjonowanie instytucja zamawiająca */ .inst_zamawiajaca_miejscowosc { width: 440px; } .inst_zamawiajaca_kod_pocztowy { width: 100%; } /* USTAWIENIA KLAS DLA FORMATOWANIA STRONY NA PORTAL */ .kh_main { font-family: 'Arial CE', arial, verdana; font-size: 10pt; line-height: 20pt; } p { margin: 0px 0px 0px 15px; } .kh_header { font-size: 14pt; line-height: 21pt; text-align: center; } .kh_title { font-size: 12pt; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin: 25px 0px 15px 0px; } .kh_indent_1 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 0; } .kh_indent_2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 60px; padding: 0; } .format_czesci_nr { padding: 0; width: 35%; float: left; margin-top: 9px; margin-bottom: 9px; } /* USTAWIENIA KLAS DLA FORMATOWANIA STRONY NA PORTAL */ /* USTAWIENIA WYDRUKU */ @media print { * { background-color: white !important; background-image: none !important; } body { width: auto; } input { display: none; } .maintable { border: 0px; width: auto; padding: 0px; } span.text { font-size: 11px; } span.text_big { font-size: 13px; } } /* USTAWIENIA WYDRUKU */ /* USTAWIENIA KATALOGW */ .kat_cpv { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 10px; } .kat_cpv2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 20px; } .kat_cpv_table { width: 80%; } /* USTAWIENIA KATALOGOW */ /* ZPSR */ TD#opis { vertical-align: middle; } TD#centerfield { vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsleft { border-left: 1px solid black; border-right: 0px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsbottomleft { border-left: 1px solid black; border-right: 0px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsbottomright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #info_przeslij,#info_przerwanie,#info_korekta { position: relative; display: none; padding: 5px 5px 5px 5px; border: 3px solid #ffa500; } /* ZPSR */ /* PRZYPISY */ a.przypis:hover { background-color:#FFFF00; } a.przypis { text-decoration: none; color:#0000FF; font-size:0.6em; line-height:1.2em; padding:0 0.3em 0.5em 0.5em; vertical-align:top; } span.przypis { line-height: 17px; } .disabled { color: gray; } .justify { text-align: justify; } #popup_msg{ position: absolute; z-index: 10; width: 250px; height: 80px; text-align: center; color: #000000; border: 2px solid black; background-color: #FFFF99; display: none; padding-top: 10px; } ------------x3q0ghBHmX6Tfg7LvP1v3T--