Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------0cJcXwA7EzmKW93ujxcWNs Content-Location: http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=223112&rok=2012-06-27 MIME-Version: 1.0 ------------0cJcXwA7EzmKW93ujxcWNs Content-Disposition: inline; filename=index.htm Content-Type: text/html; charset=utf-8; name=index.htm Content-ID: Content-Location: http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=223112&rok=2012-06-27 Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable Adres strony int= ernetowej, na kt=C3=B3rej Zamawiaj=C4=85cy udost=C4=99pnia Specyfikacj=C4= =99 Istotnych Warunk=C3=B3w Zam=C3=B3wienia:
pielgrzymka.bip.net.pl/


Pielgrzymka: Remo= nt mieszka=C5=84 w budynku wielorodzinnym Jastrz=C4=99bnik 20
Numer og=C5=82oszenia: 223112 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012<= /b>
OG=C5=81OSZENIE O ZAM=C3=93WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og=C5=82oszenia: obowi=C4=85zkowe.

Og=C5=82oszenie dotyczy: zam=C3=B3wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ=C4=84CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pielgrzymka , Pielgrzymka 109A/1, 5= 9-524 Pielgrzymka, woj. dolno=C5=9Bl=C4=85skie, tel. 076 8775013, faks = 076 8775013 w. 116.

 • Adres strony internetowej zamawiaj=C4=85cego: http://pielgrzy= mka.bip.net.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ=C4=84CEGO: Administracja samorz=C4=85dow= a.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM=C3=93WIENIA

II.1) OKRE=C5=9ALENIE PRZEDMIOTU ZAM=C3=93WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam=C3=B3wieniu przez zamawiaj=C4=85cego:= Remont mieszka=C5=84 w budynku wielorodzinnym Jastrz=C4=99bnik 20.

=

II.1.2) Rodzaj zam=C3=B3wienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre=C5=9Blenie przedmiotu oraz wielko=C5=9Bci lub zakresu= zam=C3=B3wienia: Przedmiotem zam=C3=B3wienia jest wykonanie rob=C3=B3= t remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym Jastrz=C4=99bnik 20. W bud= ynku znajduje si=C4=99 6 odr=C4=99bnych lokali mieszkalnych. Wszystkie l= okale s=C4=85 zamieszka=C5=82e. W zakres rob=C3=B3t wchodzi wymiana wewn= =C4=99trznej stolarki drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, wykonan= ie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przydomow=C4=85 oczyszczalni=C4= =85 =C5=9Bciek=C3=B3w, cz=C4=99=C5=9Bciowa wymiana tynk=C3=B3w, wymiana = pod=C5=82=C3=B3g drewnianych, malowanie pomieszcze=C5=84 ,wstawienie wk=C5= =82ad=C3=B3w kominowych w mieszkaniu nr 1, wykonanie ogrzewania eta=C5=BC= owego na opa=C5=82 sta=C5=82y.

II.1.4) Czy przewiduje si=C4=99 udzielenie zam=C3=B3wie=C5=84 uzup= e=C5=82niaj=C4=85cych: tak.

 • Okre=C5=9Blenie przedmiotu oraz wielko=C5= =9Bci lub zakresu zam=C3=B3wie=C5=84 uzupe=C5=82niaj=C4=85cych
 • <= li>Zamawiaj=C4=85cy przewiduje udzielenie zam=C3=B3wienia uzupe=C5=82nia= j=C4=85cego w wysoko=C5=9Bci nie wi=C4=99kszej ni=C5=BC 50 % warto=C5=9B= ci przedmiotowego zam=C3=B3wienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustaw= y Pzp. polegaj=C4=85cego na powt=C3=B3rzeniu tego samego rodzaju zam=C3=B3= wienia i zgodnego z przedmiotem zam=C3=B3wienia podstawowego, realizowan= ego na budynku Jastrz=C4=99bnik 20.

II.1.5) Wsp=C3=B3lny S=C5=82ownik Zam=C3=B3wie=C5=84 (CPV): 45= .45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza si=C4=99 z=C5=82o=C5=BCenie oferty cz=C4=99=C5= =9Bciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si=C4=99 z=C5=82o=C5=BCenie oferty wariantow= ej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM=C3=93WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako=C5= =84czenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKON= OMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj=C4=85cy wymaga wniesienia= wadium w kwocie 3000,00 z=C5=82

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si=C4=99 udzielenie zali= czek na poczet wykonania zam=C3=B3wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA=C5=81U W POST=C4=98POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU = DOKONYWANIA OCENY SPE=C5=81NIANIA TYCH WARUNK=C3=93W

 • III.3.2) Wiedza i do=C5=9Bwiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Za spe=C5=82nienie warunku posiadania n= iezb=C4=99dnego do=C5=9Bwiadczenia Zamawiaj=C4=85cy uzna wykonanie w okr= esie ostatnich 5 lat (a je=C5=BCeli okres prowadzenia dzia=C5=82alno=C5=9B= ci jest kr=C3=B3tszy - w tym okresie) przed up=C5=82ywem terminu sk=C5=82= adania ofert minimum jednego zadania w zakresie budowy lub przebudowy lu= b remontu budynk=C3=B3w wraz z jego instalacjami, o warto=C5=9Bci brutto= minimum 100.000,00 z=C5=82, z podaniem jego rodzaju, warto=C5=9Bci, dat= y i miejsca wykonania oraz za=C5=82=C4=85czeniem dokument=C3=B3w potwier= dzaj=C4=85cych, =C5=BCe te roboty zosta=C5=82y wykonane zgodnie z zasada= mi sztuki budowlanej i prawid=C5=82owo uko=C5=84czone. Sprawdzenie ww. warunku udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu odbywa=C4=87 si= =C4=99 b=C4=99dzie na podstawie przed=C5=82o=C5=BConych przez Wykonawc=C4= =99 dokument=C3=B3w i o=C5=9Bwiadcze=C5=84 wg zasady spe=C5=82nia / nie = spe=C5=82nia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam=C3=B3wie= nia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Za spe=C5=82nienie warunku dysponowania= osobami zdolnymi do wykonania zam=C3=B3wienia Zamawiaj=C4=85cy uzna dys= ponowanie osobami - kierownikiem budowy, kt=C3=B3ry posiada uprawnienia = do kierowania robotami budowlanymi w specjalno=C5=9Bci konstrukcyjno-bud= owlanej, oraz b=C4=99d=C4=85cy cz=C5=82onkiem w=C5=82a=C5=9Bciwej Izby I= n=C5=BCynier=C3=B3w Budownictwa. Sprawdzenie ww. warunku udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu odbywa=C4=87 si= =C4=99 b=C4=99dzie na podstawie przed=C5=82o=C5=BConych przez Wykonawc=C4= =99 dokument=C3=B3w i o=C5=9Bwiadcze=C5=84 wg zasady spe=C5=82nia / nie = spe=C5=82nia

III.4) INFORMACJA O O=C5=9AWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ= =C4=84 DOSTARCZY=C4=86 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE=C5=81NIANIA WA= RUNK=C3=93W UDZIA=C5=81U W POST=C4=98POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZE= NIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe=C5=82niania przez wykonawc=C4=99= warunk=C3=B3w, o kt=C3=B3rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr=C3=B3cz= o=C5=9Bwiadczenia o spe=C5=82nieniu warunk=C3=B3w udzia=C5=82u w post=C4= =99powaniu, nale=C5=BCy przed=C5=82o=C5=BCy=C4=87:

  • wykaz rob=C3=B3t budowlanych w zakre= sie niezb=C4=99dnym do wykazania spe=C5=82niania warunku wiedzy i do=C5= =9Bwiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi=C4=99ciu lat przed up=C5= =82ywem terminu sk=C5=82adania ofert albo wniosk=C3=B3w o dopuszczenie d= o udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu, a je=C5=BCeli okres prowadzenia dzia= =C5=82alno=C5=9Bci jest kr=C3=B3tszy - w tym okresie, z podaniem ich rod= zaju i warto=C5=9Bci, daty i miejsca wykonania oraz za=C5=82=C4=85czenie= m dokumentu potwierdzaj=C4=85cego, =C5=BCe roboty zosta=C5=82y wykonane = zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid=C5=82owo uko=C5=84czone
  • o=C5=9Bwiadczenie, =C5=BCe osoby, kt= =C3=B3re b=C4=99d=C4=85 uczestniczy=C4=87 w wykonywaniu zam=C3=B3wienia,= posiadaj=C4=85 wymagane uprawnienia, je=C5=BCeli ustawy nak=C5=82adaj=C4= =85 obowi=C4=85zek posiadania takich uprawnie=C5=84
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na= podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale=C5=BCy przed=C5=82o=C5=BCy=C4=87:=

   =
  • o=C5=9Bwiadczenie o braku podstaw do = wykluczenia
  • aktualny odpis z w=C5=82a=C5=9Bciwego= rejestru, je=C5=BCeli odr=C4=99bne przepisy wymagaj=C4=85 wpisu do reje= stru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 = ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze=C5=9Bniej ni=C5=BC 6 miesi=C4=99= cy przed up=C5=82ywem terminu sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w o dopuszczeni= e do udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu o udzielenie zam=C3=B3wienia albo = sk=C5=82adania ofert, a w stosunku do os=C3=B3b fizycznych o=C5=9Bwiadcz= enie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne za=C5=9Bwiadczenie w=C5=82a=C5= =9Bciwego naczelnika urz=C4=99du skarbowego potwierdzaj=C4=85ce, =C5=BCe= wykonawca nie zalega z op=C5=82acaniem podatk=C3=B3w lub za=C5=9Bwiadc= zenie, =C5=BCe uzyska=C5=82 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie l= ub roz=C5=82o=C5=BCenie na raty zaleg=C5=82ych p=C5=82atno=C5=9Bci lub w= strzymanie w ca=C5=82o=C5=9Bci wykonania decyzji w=C5=82a=C5=9Bciwego or= ganu - wystawione nie wcze=C5=9Bniej ni=C5=BC 3 miesi=C4=85ce przed up=C5= =82ywem terminu sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w o dopuszczenie do udzia=C5=82= u w post=C4=99powaniu o udzielenie zam=C3=B3wienia albo sk=C5=82adania o= fert
  • aktualne za=C5=9Bwiadczenie w=C5=82a=C5= =9Bciwego oddzia=C5=82u Zak=C5=82adu Ubezpiecze=C5=84 Spo=C5=82ecznych l= ub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo=C5=82ecznego potwierdzaj=C4=85ce, =C5= =BCe wykonawca nie zalega z op=C5=82acaniem sk=C5=82adek na ubezpieczeni= e zdrowotne i spo=C5=82eczne, lub potwierdzenie, =C5=BCe uzyska=C5=82 pr= zewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz=C5=82o=C5=BCenie na rat= y zaleg=C5=82ych p=C5=82atno=C5=9Bci lub wstrzymanie w ca=C5=82o=C5=9Bci= wykonania decyzji w=C5=82a=C5=9Bciwego organu - wystawione nie wcze=C5= =9Bniej ni=C5=BC 3 miesi=C4=85ce przed up=C5=82ywem terminu sk=C5=82adan= ia wniosk=C3=B3w o dopuszczenie do udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu o ud= zielenie zam=C3=B3wienia albo sk=C5=82adania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiot=C3=B3w zagranicznych

  Je=C5=BCeli wykonawca ma siedzib=C4=99 lub miejsce zam= ieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk=C5=82ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt=C3=B3rym= ma siedzib=C4=99 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj=C4=85cy, =C5=BCe:=

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie o= g=C5=82oszono upad=C5=82o=C5=9Bci - wystawiony nie wcze=C5=9Bniej ni=C5=BC= 6 miesi=C4=99cy przed up=C5=82ywem terminu sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w= o dopuszczenie do udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu o udzielenie zam=C3=B3= wienia albo sk=C5=82adania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt I= II.5)

Zamawiaj=C4=85cy wymaga przed=C5=82o=C5=BCenie z ofert=C4=85 kosztory= su ofertowego

III.7) Czy ogranicza si=C4=99 mo=C5=BCliwo=C5=9B=C4=87 ubiegania s= i=C4=99 o zam=C3=B3wienie publiczne tylko dla wykonawc=C3=B3w, u kt=C3=B3= rych ponad 50 % pracownik=C3=B3w stanowi=C4=85 osoby niepe=C5=82nosprawn= e: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM=C3=93WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam=C3=B3wienia: przetarg nieograniczo= ny.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni=C5=BCsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b=C4=99dzie aukcja elektroniczna: n= ie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si=C4=99 istotne zmiany postanowie=C5=84 zawartej u= mowy w stosunku do tre=C5=9Bci oferty, na podstawie kt=C3=B3rej dokonano= wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie=C5=84 umowy oraz okre=C5=9Blenie wa= runk=C3=B3w zmian

Zamawiaj=C4=85cy przewiduje zmiany postanowie=C5=84 umowy: 1. Wszelki= e zmiany i uzupe=C5=82nienia niniejszej umowy mog=C4=85 by=C4=87 dokonyw= ane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego prze= z obydwie strony, pod rygorem niewa=C5=BCno=C5=9Bci. 2. Dopuszcza si=C4=99= mo=C5=BCliwo=C5=9B=C4=87 dokonania zmian postanowie=C5=84 zawartej umow= y w stosunku do tre=C5=9Bci oferty, na podstawie, kt=C3=B3rej dokonano w= yboru wykonawcy, w przypadku wyst=C4=85pienia, co najmniej jednej z okol= iczno=C5=9Bci wymienionych poni=C5=BCej, z uwzgl=C4=99dnieniem podawanyc= h warunk=C3=B3w ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji zadania: = a) konieczno=C5=9Bci zlecenia zam=C3=B3wie=C5=84 dodatkowych, w trybie z= godnym z przepisami ustawy prawo zam=C3=B3wie=C5=84 publicznych; b) zmia= ny przepis=C3=B3w powoduj=C4=85cych konieczno=C5=9B=C4=87 innych rozwi=C4= =85za=C5=84 ni=C5=BC zak=C5=82adano w opisie przedmiotu zam=C3=B3wienia;= c) zmiany przepis=C3=B3w powoduj=C4=85cych konieczno=C5=9B=C4=87 uzyska= nia dokument=C3=B3w, kt=C3=B3re te przepisy narzucaj=C4=85; d) gdy organ= y i instytucje uzgadniaj=C4=85ce nie wyda=C5=82y uzgodnie=C5=84 w ustawo= wym terminie, a w przypadku zarz=C4=85dzaj=C4=85cych mediami w terminie = 2 miesi=C4=99cy; e) warunki atmosferyczne uniemo=C5=BCliwiaj=C4=85ce pro= wadzenie rob=C3=B3t budowlanych, przeprowadzanie pr=C3=B3b i sprawdze=C5= =84, dokonywanie odbior=C3=B3w, w szczeg=C3=B3lno=C5=9Bci: niedopuszczal= ne temperatury powietrza, wiatr uniemo=C5=BCliwiaj=C4=85cy prac=C4=99 ma= szyn budowlanych, gwa=C5=82towne opady deszczu (oberwanie chmury), grado= bicie, burze z wy=C5=82adowaniami atmosferycznymi, opady =C5=9Bniegu, za= legaj=C4=85cy =C5=9Bnieg itd.; 2) Zmiany osobowe: a) zmiany os=C3=B3b re= alizuj=C4=85cych zam=C3=B3wienie pod warunkiem, =C5=BCe osoby te b=C4=99= d=C4=85 spe=C5=82nia=C5=82y wymagania okre=C5=9Blone w SIWZ b) zmiany os= =C3=B3b reprezentuj=C4=85cych w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmia= na Podwykonawcy, przy pomocy kt=C3=B3rego Wykonawca wykonuje przedmiot u= mowy; zmiana jest mo=C5=BCliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca = posiada to=C5=BCsam=C4=85 wiedz=C4=99 i do=C5=9Bwiadczenie zawodowe, pot= encja=C5=82 techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zam=C3=B3wienia a = tak=C5=BCe jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy= podwykonawca, d) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w por=C3=B3wnaniu = do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile pos=C5=82u=C5=BCenie si=C4=99 P= odwykonawc=C4=85 doprowadzi do skr=C3=B3cenia terminu wykonania przedmio= tu umowy, zmniejszenia nale=C5=BCnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastos= owania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwi=C4=85= za=C5=84 technologicznych w por=C3=B3wnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana= ta nie mo=C5=BCe dotyczy=C4=87 czynno=C5=9Bci, kt=C3=B3re zgodnie z SIW= Z musz=C4=85 by=C4=87 wykonane przez Wykonawc=C4=99 osobi=C5=9Bcie. 3) P= ozosta=C5=82e zmiany: a) w ka=C5=BCdym przypadku, gdy zmiana jest korzys= tna dla Zamawiaj=C4=85cego (np.: powoduje skr=C3=B3cenie terminu realiza= cji umowy, zmniejszenie warto=C5=9Bci zam=C3=B3wienia); b) W przypadku u= rz=C4=99dowej zmiany wysoko=C5=9Bci stawki podatku VAT, dopuszcza si=C4=99= mo=C5=BCliwo=C5=9B=C4=87 sporz=C4=85dzenia aneksu do umowy uwzgl=C4=99d= niaj=C4=85cego zmian=C4=99 warto=C5=9Bci umowy z tego tytu=C5=82u. c) zm= iany procentowej wysoko=C5=9Bci p=C5=82atno=C5=9Bci faktury cz=C4=99=C5=9B= ciowej w przypadku przed=C5=82u=C5=BCenia terminu realizacji zam=C3=B3wi= enia nie wynikaj=C4=85cej z przyczyn le=C5=BC=C4=85cych po stronie Wykon= awcy; d) zmiany wysoko=C5=9Bci =C5=9Brodk=C3=B3w finansowych przeznaczon= ych na realizacj=C4=99 umowy w kolejnych latach bud=C5=BCetowych; e) prz= ypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urz=C4=85dze=C5=84 wywo=C5=82ane p= rzez wy=C5=82adowania atmosferyczne lub inne czynniki zewn=C4=99trzne, z= gony i niemo=C5=BCliwe do przewidzenia wydarzenia), kt=C3=B3re b=C4=99d=C4= =85 mia=C5=82y wp=C5=82yw na tre=C5=9B=C4=87 zawartej umowy i termin rea= lizacji; f) obni=C5=BCenie wynagrodzenia Wykonawcy; g) zmiany uzasadnion= e okoliczno=C5=9Bciami o kt=C3=B3rych mowa w art. 357.1 KC z uwzgl=C4=99= dnieniem faktu, =C5=BCe za ra=C5=BC=C4=85c=C4=85 zostanie uznana strata = w wysoko=C5=9Bci, o kt=C3=B3rej mowa w art. 397 KSH. h) rezygnacja przez= Zamawiaj=C4=85cego z realizacji cz=C4=99=C5=9Bci przedmiotu umowy. W ta= kim przypadku wynagrodzenie przys=C5=82uguj=C4=85ce wykonawcy zostanie p= omniejszone, przy czym Zamawiaj=C4=85cy zap=C5=82aci za wszystkie spe=C5= =82nione =C5=9Bwiadczenia i udokumentowane koszty, kt=C3=B3re Wykonawca = poni=C3=B3s=C5=82 w zwi=C4=85zku z wynikaj=C4=85cymi z umowy planowanymi= =C5=9Bwiadczeniami. i) zmiana nazwy zadania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt=C3=B3rej jest= dost=C4=99pna specyfikacja istotnych warunk=C3=B3w zam=C3=B3wienia:= http://pielgrzymka.bip.net.pl/
Specyfikacj=C4=99 istotnych warunk=C3=B3w zam=C3=B3wienia mo=C5=BCna = uzyska=C4=87 pod adresem: Urz=C4=99d Gminy Pielgrzymka, 59-524 Pielg= rzymka 109A/1.

IV.4.4) Termin sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w o dopuszczenie do udzi= a=C5=82u w post=C4=99powaniu lub ofert: 17.07.2012 godzina 10:00, mi= ejsce: Urz=C4=99d Gminy Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka 109A/1.

IV.4.5) Termin zwi=C4=85zania ofert=C4=85: okres w dniach: 30 = (od ostatecznego terminu sk=C5=82adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si=C4=99 uniewa=C5=BCnienie post=C4=99powa= nia o udzielenie zam=C3=B3wienia, w przypadku nieprzyznania =C5=9Brodk=C3= =B3w pochodz=C4=85cych z bud=C5=BCetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj= =C4=85cych zwrotowi =C5=9Brodk=C3=B3w z pomocy udzielonej przez pa=C5=84= stwa cz=C5=82onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)= , kt=C3=B3re mia=C5=82y by=C4=87 przeznaczone na sfinansowanie ca=C5=82o= =C5=9Bci lub cz=C4=99=C5=9Bci zam=C3=B3wienia: nie
------------0cJcXwA7EzmKW93ujxcWNs Content-Disposition: inline; filename=zeto.css Content-Type: text/css; name=zeto.css Content-Location: http://www.portal.uzp.gov.pl/css/zeto.css Content-Transfer-Encoding: 8bit .kh_main { font-family: 'Arial CE', arial, verdana; font-size: 10pt; line-height: 15pt; } P { margin: 0px 0px 0px 0px; } .kh_header { font-size: 14pt; line-height: 21pt; text-align: center; } .kh_title { font-size: 12pt; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin: 25px 0px 15px 0px; } .kh_indent_1 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 0px; } .kh_indent_2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 60px; padding:0; } ------------0cJcXwA7EzmKW93ujxcWNs Content-Disposition: inline; filename=style.css Content-Type: text/css; charset=utf-8; name=style.css Content-Location: http://www.portal.uzp.gov.pl/css/style.css Content-Transfer-Encoding: 8bit /* ustawienia strony */ /* element body */ body { background-color: #FBFBE1; text-align: center; } /* koniec ustawienia strony */ /* start ustawienia czcionek */ /* ustawienie odstępu między wierszami maly*/ .odstep_maly { padding: 7px 0px 7px 0px; } .czesci_nazwa { padding: 0; margin: 0; width: 120px; } /* ustawienie czcionki standardowej dla tekstu i dla kontrolek */ .text { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; } .text_big { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; color: #000000; } /* ustawienie czcionki do podsumy dla tekstu i dla kontrolek */ .text2 { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #000000; } /* kolor czcionki czerowny */ .kolor_red { color: #ff0000; } /* ustawienie czcionki dla sekcji */ .sekcja { font-size: 18px; } /* ustawienie czcionki pogrubionej */ .bold { font-weight: bold; } /* ustawienie czcionki kursywa */ .italic { font-style: italic; } /* ustawienie czcionki podkreslenie */ .under { text-decoration: underline; } /* ustawienie obramowania dla kontrolki */ .border { border: 1px solid #000000; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki text */ input,button { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki select */ select { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki textarea */ textarea { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki radio */ .radio,.checkbox { border: 0; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki iframe */ .frame { border: 1px solid black; } /* ustawienie szerokosci BZP rok, BZP pozycja */ .bzp_td { height: 28px; } .bzp_poz { width: 60px; } .bzp_rok { width: 30px; } .bzp_pole_rok { width: 43px; } a.link { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } a.link:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .odd { background-color: #D8D8D8; } .even { background-color: #FFFFFF; } /* koniec ustawienia czcionek */ /* ustawienia tabeli */ /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .indexmaintable { width: 90%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .maintable { width: 80%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } .maintable_sr { background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } /* tabela z logowaniem */ .logintable { width: 550px; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* tabela z tekstem */ .teksttable { text-align: left; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* tabela z przegladarka */ .browsertable { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .nowetable { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* ustawienia tablicy ogloszenia, obramowanie */ .usertable { width: 100%; background-color: #f0f0f0; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; margin-top: 10px; } /* ustawienia tablicy ogloszenia, obramowanie */ .indextable { width: 100%; } /* ustawienia tablicy przerwane sesje */ .przerwanesesje { margin-left: auto; margin-right: auto; width: 90%; border: 1px solid black; margin-top: 30px; } .przerwanesesje thead tr { background-color: #d6d6d6; } /* ustawienia tablicy menu */ .menutable { width: 200px; border: 1px dotted black; padding: 10px; } .menuitem { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; } .menuitem ul { font-weight: bold; list-style: none; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px; } .menuitem ul li { font-weight: normal; margin-bottom: 5px; } .menuitem ul li a { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } .menuitem ul li a:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .tekstmain { list-style-type: none; } .tekstmain li { padding: 5px; } .tekstmain li a { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } .tekstmain li a:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } /* ustawienia tablicy prawej */ .righttable { width: 100%; border: 1px dotted black; padding: 10px; text-align: left; } /* ustawienia tablicy ogloszen */ .ogltable { text-align: left; } /* komorka td dla wypunktowania input radio */ .tdradio { width: 30px; } /* formatowanie szerokości kolumny */ .td_cena_oferty { width: 150px; } /* koniec ustawienia tabeli */ /* ustawienie kursora dla obrazka */ td img { cursor: pointer; } /* koniec ustawienia kursora */ /* pozycjonowanie */ /* pozycjonowanie poziome */ .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } /* pozycjonowanie pionowe */ .top { vertical-align: top; } .middle { vertical-align: middle; } /* koniec pozycjonowanie */ /* pozycjonowanie pola "inny_rodzaj_zam" */ .inny_rodzaj_zam { margin-left: 33px; } /* koniec pozycjonowanie pola "inny_rodzaj_zam" */ /* pozycjonowanie instytucja zamawiająca */ .inst_zamawiajaca_miejscowosc { width: 440px; } .inst_zamawiajaca_kod_pocztowy { width: 100%; } /* USTAWIENIA KLAS DLA FORMATOWANIA STRONY NA PORTAL */ .kh_main { font-family: 'Arial CE', arial, verdana; font-size: 10pt; line-height: 20pt; } p { margin: 0px 0px 0px 15px; } .kh_header { font-size: 14pt; line-height: 21pt; text-align: center; } .kh_title { font-size: 12pt; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin: 25px 0px 15px 0px; } .kh_indent_1 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 0; } .kh_indent_2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 60px; padding: 0; } .format_czesci_nr { padding: 0; width: 35%; float: left; margin-top: 9px; margin-bottom: 9px; } /* USTAWIENIA KLAS DLA FORMATOWANIA STRONY NA PORTAL */ /* USTAWIENIA WYDRUKU */ @media print { * { background-color: white !important; background-image: none !important; } body { width: auto; } input { display: none; } .maintable { border: 0px; width: auto; padding: 0px; } span.text { font-size: 11px; } span.text_big { font-size: 13px; } } /* USTAWIENIA WYDRUKU */ /* USTAWIENIA KATALOGW */ .kat_cpv { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 10px; } .kat_cpv2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 20px; } .kat_cpv_table { width: 80%; } /* USTAWIENIA KATALOGOW */ /* ZPSR */ TD#opis { vertical-align: middle; } TD#centerfield { vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsleft { border-left: 1px solid black; border-right: 0px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsbottomleft { border-left: 1px solid black; border-right: 0px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsbottomright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #info_przeslij,#info_przerwanie,#info_korekta { position: relative; display: none; padding: 5px 5px 5px 5px; border: 3px solid #ffa500; } /* ZPSR */ /* PRZYPISY */ a.przypis:hover { background-color:#FFFF00; } a.przypis { text-decoration: none; color:#0000FF; font-size:0.6em; line-height:1.2em; padding:0 0.3em 0.5em 0.5em; vertical-align:top; } span.przypis { line-height: 17px; } .disabled { color: gray; } .justify { text-align: justify; } #popup_msg{ position: absolute; z-index: 10; width: 250px; height: 80px; text-align: center; color: #000000; border: 2px solid black; background-color: #FFFF99; display: none; padding-top: 10px; } ------------0cJcXwA7EzmKW93ujxcWNs--