Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------20GmuxNQQP4qnR9LppbPyH Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82816&rok=2012-03-16 MIME-Version: 1.0 ------------20GmuxNQQP4qnR9LppbPyH Content-Disposition: inline; filename=index.htm Content-Type: text/html; charset=utf-8; name=index.htm Content-ID: Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82816&rok=2012-03-16 Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable Adres strony int= ernetowej, na kt=C3=B3rej Zamawiaj=C4=85cy udost=C4=99pnia Specyfikacj=C4= =99 Istotnych Warunk=C3=B3w Zam=C3=B3wienia:
pielgrzymka.bip.net.pl/


Pielgrzymka: ODW=C3= =93Z UCZNI=C3=93W ZE SZKO=C5=81Y PODSTAWOWEJ I Z GIMNAZJUM W PIELGRZYMCE= PO ZAKO=C5=83CZENIU ZAJ=C4=98=C4=86 WYR=C3=93WNAWCZO-DYDAKTYCZNYCH ORAZ= PRZEWOZY UCZNI=C3=93W TYCH SZK=C3=93=C5=81 I UCZNI=C3=93W SZKO=C5=81Y P= ODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI GRODZISKIEJ W RAMACH ZAJ=C4=98=C4=86 POZASZKOLNYC= H
Numer og=C5=82oszenia: 82816 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012
OG=C5=81OSZENIE O ZAM=C3=93WIENIU - us=C5=82ugi

Zamieszczanie og=C5=82oszenia: obowi=C4=85zkowe.

Og=C5=82oszenie dotyczy: zam=C3=B3wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ=C4=84CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pielgrzymka , Pielgrzymka 109A/1, 5= 9-524 Pielgrzymka, woj. dolno=C5=9Bl=C4=85skie, tel. 076 8775013, faks = 076 8775013 w. 116.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ=C4=84CEGO: Administracja samorz=C4=85dow= a.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM=C3=93WIENIA

II.1) OKRE=C5=9ALENIE PRZEDMIOTU ZAM=C3=93WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam=C3=B3wieniu przez zamawiaj=C4=85cego:= ODW=C3=93Z UCZNI=C3=93W ZE SZKO=C5=81Y PODSTAWOWEJ I Z GIMNAZJUM W PIEL= GRZYMCE PO ZAKO=C5=83CZENIU ZAJ=C4=98=C4=86 WYR=C3=93WNAWCZO-DYDAKTYCZNY= CH ORAZ PRZEWOZY UCZNI=C3=93W TYCH SZK=C3=93=C5=81 I UCZNI=C3=93W SZKO=C5= =81Y PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI GRODZISKIEJ W RAMACH ZAJ=C4=98=C4=86 POZASZ= KOLNYCH.

II.1.2) Rodzaj zam=C3=B3wienia: us=C5=82ugi.

II.1.3) Okre=C5=9Blenie przedmiotu oraz wielko=C5=9Bci lub zakresu= zam=C3=B3wienia: Zam=C3=B3wienie obejmuje: us=C5=82ug=C4=99 odwozu = uczni=C3=B3w z terenu Gminy Pielgrzymka, po zako=C5=84czeniu zaj=C4=99=C4= =87 wyr=C3=B3wnawczo-dydaktycznych uczniowie Szko=C5=82y Podstawowej w P= ielgrzymce do miejscowo=C5=9Bci: Pielgrzymka, Wojcieszyn, Jastrz=C4=99bn= ik, Czaple, Pielgrzymka (odwiezienie opiekuna) oraz uczni=C3=B3w Gimnazj= um w Pielgrzymce do miejscowo=C5=9Bci: Pielgrzymka, Wojcieszyn, Nowa Wie= =C5=9B Grodziska, S=C4=99dzimir=C3=B3w, Czaple, Nowe =C5=81=C4=85ki, Jas= trz=C4=99bnik, Twardocice, Proboszcz=C3=B3w, Pielgrzymka (odwiezienie op= iekuna). Us=C5=82uga obejmuje odwo=C5=BCenie dzieci po dodatkowych zaj=C4= =99ciach dydaktycznych w godzina 14-17. Kursy przewozu uczni=C3=B3w czte= ry razy w tygodniu przez okres 32 tygodni w 2012 roku i 16 tygodni w 201= 3 roku. Kursy dla uczni=C3=B3w ka=C5=BCdej z grup szkolnych przynajmniej= dwoma autobusami jeden min 40, drugi min 50 miejsc siedz=C4=85cych. God= ziny kurs=C3=B3w dla uczni=C3=B3w szko=C5=82y podstawowej i gimnazjum w = odst=C4=99pie czasowym nie mniejszym ni=C5=BC 50 minut. Przystanek pocz=C4= =85tkowy przy szko=C5=82ach, przystanki dla wysiadaj=C4=85cych na przyst= ankach autobusowych w poszczeg=C3=B3lnych miejscowo=C5=9Bciach. Szczeg=C3= =B3=C5=82owe godziny dowozu uczni=C3=B3w Wykonawca ustali z Dyrektorami = szk=C3=B3=C5=82 obj=C4=99tych us=C5=82ug=C4=85 przewozu. Zam=C3=B3wienie= obejmuje r=C3=B3wnie=C5=BC us=C5=82ug=C4=99 przewozu uczni=C3=B3w Szko=C5= =82y Podstawowej w Pielgrzymce, Gimnazjum w Pielgrzymce oraz Szko=C5=82y= Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej, w ramach zaj=C4=99=C4=87 pozaszkol= nych do Explora-Parku w Wa=C5=82brzychu (odleg=C5=82o=C5=9B=C4=87 ok. 70= km) - 10 wyjazd=C3=B3w, tam i powr=C3=B3t, autobusem min 50 miejsc sied= z=C4=85cych, czas wyjazdu ok. 8 godzin oraz do Centrum Ekologicznego Sal= amandra w My=C5=9Bliborzu (odleg=C5=82o=C5=9B=C4=87 ok. 40 km) - 8 wyjaz= d=C3=B3w, tam i powr=C3=B3t, autobusem min 50 miejsc siedz=C4=85cych, cz= as wyjazdu ok. 8 godzin.

II.1.4) Czy przewiduje si=C4=99 udzielenie zam=C3=B3wie=C5=84 uzup= e=C5=82niaj=C4=85cych: nie.

II.1.5) Wsp=C3=B3lny S=C5=82ownik Zam=C3=B3wie=C5=84 (CPV): 60= .11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza si=C4=99 z=C5=82o=C5=BCenie oferty cz=C4=99=C5= =9Bciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si=C4=99 z=C5=82o=C5=BCenie oferty wariantow= ej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM=C3=93WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako=C5= =84czenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKON= OMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj=C4=85cy ni wymaga wniesie= nia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si=C4=99 udzielenie zali= czek na poczet wykonania zam=C3=B3wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA=C5=81U W POST=C4=98POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU = DOKONYWANIA OCENY SPE=C5=81NIANIA TYCH WARUNK=C3=93W

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre=C5=9Blonej dzia=C5=82= alno=C5=9Bci lub czynno=C5=9Bci, je=C5=BCeli przepisy prawa nak=C5=82ada= j=C4=85 obowi=C4=85zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Wykonawca musi posiada=C4=87 aktualn=C4= =85 licencj=C4=99 na wykonywanie krajowego transportu drogowego os=C3=B3= b

 • III.3.2) Wiedza i do=C5=9Bwiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Wykonanie pozytywnie minimum trzech za= da=C5=84 zwi=C4=85zanych z przewozem grupowym os=C3=B3b w tym jedno =C5=9B= wiadczone w spos=C3=B3b ci=C4=85g=C5=82y/okresowy

 • III.3.3) Potencja=C5=82 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Dysponowanie przynajmniej dwoma autobus= ami o minimalnej ilo=C5=9Bci 40 i 50 miejsc siedz=C4=85cych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam=C3=B3wie= nia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Opis sposobu spe=C5=82niania tego warun= ku nast=C4=85pi na podstawie z=C5=82o=C5=BConego o=C5=9Bwiadczenia z art= . 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe=C5=82niania tego warunku

  • Za spe=C5=82nienie warunku sytuacji eko= nomiczno i finansowej Zamawiaj=C4=85cy uzna posiadanie polisy ubezpiecze= nia odpowiedzialno=C5=9Bci cywilnej o warto=C5=9Bci ubezpieczenia nie ni= =C5=BCszej ni=C5=BC 150 tys. z=C5=82

III.4) INFORMACJA O O=C5=9AWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ= =C4=84 DOSTARCZY=C4=86 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE=C5=81NIANIA WA= RUNK=C3=93W UDZIA=C5=81U W POST=C4=98POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZE= NIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe=C5=82niania przez wykonawc=C4=99= warunk=C3=B3w, o kt=C3=B3rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr=C3=B3cz= o=C5=9Bwiadczenia o spe=C5=82nieniu warunk=C3=B3w udzia=C5=82u w post=C4= =99powaniu, nale=C5=BCy przed=C5=82o=C5=BCy=C4=87:

  • koncesj=C4=99, zezwolenie lub licenc= j=C4=99
  • wykaz wykonanych, a w przypadku =C5=9B= wiadcze=C5=84 okresowych lub ci=C4=85g=C5=82ych r=C3=B3wnie=C5=BC wykony= wanych, dostaw lub us=C5=82ug w zakresie niezb=C4=99dnym do wykazania s= pe=C5=82niania warunku wiedzy i do=C5=9Bwiadczenia w okresie ostatnich t= rzech lat przed up=C5=82ywem terminu sk=C5=82adania ofert albo wniosk=C3= =B3w o dopuszczenie do udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu, a je=C5=BCeli o= kres prowadzenia dzia=C5=82alno=C5=9Bci jest kr=C3=B3tszy - w tym okresi= e, z podaniem ich warto=C5=9Bci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc=C3=B3= w, oraz za=C5=82=C4=85czeniem dokumentu potwierdzaj=C4=85cego, =C5=BCe t= e dostawy lub us=C5=82ugi zosta=C5=82y wykonane lub s=C4=85 wykonywane n= ale=C5=BCycie
  • wykaz narz=C4=85dzi, wyposa=C5=BCeni= a zak=C5=82adu i urz=C4=85dze=C5=84 technicznych dost=C4=99pnych wykonaw= cy us=C5=82ug lub rob=C3=B3t budowlanych w celu realizacji zam=C3=B3wien= ia wraz z informacj=C4=85 o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • op=C5=82acon=C4=85 polis=C4=99, a w = przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj=C4=85cy, =C5=BCe wykonawca= jest ubezpieczony od odpowiedzialno=C5=9Bci cywilnej w zakresie prowadz= onej dzia=C5=82alno=C5=9Bci zwi=C4=85zanej z przedmiotem zam=C3=B3wienia=
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na= podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale=C5=BCy przed=C5=82o=C5=BCy=C4=87:=

   =
  • o=C5=9Bwiadczenie o braku podstaw do = wykluczenia
  • aktualny odpis z w=C5=82a=C5=9Bciwego= rejestru, je=C5=BCeli odr=C4=99bne przepisy wymagaj=C4=85 wpisu do reje= stru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 = ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze=C5=9Bniej ni=C5=BC 6 miesi=C4=99= cy przed up=C5=82ywem terminu sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w o dopuszczeni= e do udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu o udzielenie zam=C3=B3wienia albo = sk=C5=82adania ofert, a w stosunku do os=C3=B3b fizycznych o=C5=9Bwiadcz= enie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiot=C3=B3w zagranicznych

  Je=C5=BCeli wykonawca ma siedzib=C4=99 lub miejsce zam= ieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk=C5=82ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt=C3=B3rym= ma siedzib=C4=99 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj=C4=85cy, =C5=BCe:=

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie o= g=C5=82oszono upad=C5=82o=C5=9Bci - wystawiony nie wcze=C5=9Bniej ni=C5=BC= 6 miesi=C4=99cy przed up=C5=82ywem terminu sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w= o dopuszczenie do udzia=C5=82u w post=C4=99powaniu o udzielenie zam=C3=B3= wienia albo sk=C5=82adania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatk=C3=B3= w, op=C5=82at, sk=C5=82adek na ubezpieczenie spo=C5=82eczne i zdrowotne = albo =C5=BCe uzyska=C5=82 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub= roz=C5=82o=C5=BCenie na raty zaleg=C5=82ych p=C5=82atno=C5=9Bci lub wst= rzymanie w ca=C5=82o=C5=9Bci wykonania decyzji w=C5=82a=C5=9Bciwego orga= nu - wystawiony nie wcze=C5=9Bniej ni=C5=BC 3 miesi=C4=85ce przed up=C5=82= ywem terminu sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w o dopuszczenie do udzia=C5=82u= w post=C4=99powaniu o udzielenie zam=C3=B3wienia albo sk=C5=82adania of= ert

III.7) Czy ogranicza si=C4=99 mo=C5=BCliwo=C5=9B=C4=87 ubiegania s= i=C4=99 o zam=C3=B3wienie publiczne tylko dla wykonawc=C3=B3w, u kt=C3=B3= rych ponad 50 % pracownik=C3=B3w stanowi=C4=85 osoby niepe=C5=82nosprawn= e: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM=C3=93WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam=C3=B3wienia: przetarg nieograniczo= ny.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni=C5=BCsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b=C4=99dzie aukcja elektroniczna: n= ie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si=C4=99 istotne zmiany postanowie=C5=84 zawartej u= mowy w stosunku do tre=C5=9Bci oferty, na podstawie kt=C3=B3rej dokonano= wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie=C5=84 umowy oraz okre=C5=9Blenie wa= runk=C3=B3w zmian

Dopuszcza si=C4=99 mo=C5=BCliwo=C5=9B=C4=87 dokonania zmian postanowi= e=C5=84 zawartej umowy w stosunku do tre=C5=9Bci oferty, na podstawie, k= t=C3=B3rej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wyst=C4=85pienia, co n= ajmniej jednej z okoliczno=C5=9Bci wymienionych poni=C5=BCej, z uwzgl=C4= =99dnieniem podawanych warunk=C3=B3w ich wprowadzenia: a) zmiany os=C3=B3= b reprezentuj=C4=85cych w przypadku zmian organizacyjnych; a) W przypadk= u urz=C4=99dowej zmiany wysoko=C5=9Bci stawki podatku VAT, dopuszcza si=C4= =99 mo=C5=BCliwo=C5=9B=C4=87 sporz=C4=85dzenia aneksu do umowy uwzgl=C4=99= dniaj=C4=85cego zmian=C4=99 warto=C5=9Bci umowy z tego tytu=C5=82u. b) z= miany uzasadnione okoliczno=C5=9Bciami o kt=C3=B3rych mowa w art. 357.1 = KC z uwzgl=C4=99dnieniem faktu, =C5=BCe za ra=C5=BC=C4=85c=C4=85 zostani= e uznana strata w wysoko=C5=9Bci, o kt=C3=B3rej mowa w art. 397 KSH.

=

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt=C3=B3rej jest= dost=C4=99pna specyfikacja istotnych warunk=C3=B3w zam=C3=B3wienia:= http://pielgrzymka.bip.net.pl/
Specyfikacj=C4=99 istotnych warunk=C3=B3w zam=C3=B3wienia mo=C5=BCna = uzyska=C4=87 pod adresem: Urz=C4=85d Gminy Pielgrzymka, 59-524 Pielg= rzymka 109A/1.

IV.4.4) Termin sk=C5=82adania wniosk=C3=B3w o dopuszczenie do udzi= a=C5=82u w post=C4=99powaniu lub ofert: 26.03.2012 godzina 10:00, mi= ejsce: Urz=C4=85d Gminy Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka 109A/1, sekretar= iat - pok nr 15.

IV.4.5) Termin zwi=C4=85zania ofert=C4=85: okres w dniach: 30 = (od ostatecznego terminu sk=C5=82adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz=C4=85ce finansowania p= rojektu/programu ze =C5=9Brodk=C3=B3w Unii Europejskiej: Projekt Mag= ia Nauki jest wsp=C3=B3=C5=82finansowany przez Uni=C4=99 Europejsk=C4=85= w ramach Europejskiego Funduszu Spo=C5=82ecznego w ramach Programu Oper= acyjnego Kapita=C5=82 Ludzki; Priorytetu IX, Dzia=C5=82ania 9.1, Poddzia= =C5=82ania 9.1.2 Wyr=C3=B3wnywanie szans edukacyjnych uczni=C3=B3w z gru= p o utrudnionym dost=C4=99pie do edukacji oraz zmniejszanie r=C3=B3=C5=BC= nic, w jako=C5=9Bci us=C5=82ug edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje si=C4=99 uniewa=C5=BCnienie post=C4=99powa= nia o udzielenie zam=C3=B3wienia, w przypadku nieprzyznania =C5=9Brodk=C3= =B3w pochodz=C4=85cych z bud=C5=BCetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj= =C4=85cych zwrotowi =C5=9Brodk=C3=B3w z pomocy udzielonej przez pa=C5=84= stwa cz=C5=82onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)= , kt=C3=B3re mia=C5=82y by=C4=87 przeznaczone na sfinansowanie ca=C5=82o= =C5=9Bci lub cz=C4=99=C5=9Bci zam=C3=B3wienia: nie
------------20GmuxNQQP4qnR9LppbPyH Content-Disposition: inline; filename=zeto.css Content-Type: text/css; charset=utf-8; name=zeto.css Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/css/zeto.css Content-Transfer-Encoding: 8bit .kh_main { font-family: 'Arial CE', arial, verdana; font-size: 10pt; line-height: 15pt; } P { margin: 0px 0px 0px 0px; } .kh_header { font-size: 14pt; line-height: 21pt; text-align: center; } .kh_title { font-size: 12pt; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin: 25px 0px 15px 0px; } .kh_indent_1 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 0px; } .kh_indent_2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 60px; padding:0; } ------------20GmuxNQQP4qnR9LppbPyH Content-Disposition: inline; filename=style.css Content-Type: text/css; charset=utf-8; name=style.css Content-Location: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/css/style.css Content-Transfer-Encoding: 8bit /* ustawienia strony */ /* element body */ body { background-color: #FBFBE1; text-align: center; } /* koniec ustawienia strony */ /* start ustawienia czcionek */ /* ustawienie odstępu między wierszami maly*/ .odstep_maly { padding: 7px 0px 7px 0px; } .czesci_nazwa { padding: 0; margin: 0; width: 120px; } /* ustawienie czcionki standardowej dla tekstu i dla kontrolek */ .text { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; } .text_big { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; color: #000000; } /* ustawienie czcionki do podsumy dla tekstu i dla kontrolek */ .text2 { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; color: #000000; } /* kolor czcionki czerowny */ .kolor_red { color: #ff0000; } /* ustawienie czcionki dla sekcji */ .sekcja { font-size: 18px; } /* ustawienie czcionki pogrubionej */ .bold { font-weight: bold; } /* ustawienie czcionki kursywa */ .italic { font-style: italic; } /* ustawienie czcionki podkreslenie */ .under { text-decoration: underline; } /* ustawienie obramowania dla kontrolki */ .border { border: 1px solid #000000; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki text */ input,button { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki select */ select { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki textarea */ textarea { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; border: 1px solid black; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki radio */ .radio,.checkbox { border: 0; } /* ustawienie czcionki dla kontrolki iframe */ .frame { border: 1px solid black; } /* ustawienie szerokosci BZP rok, BZP pozycja */ .bzp_td { height: 28px; } .bzp_poz { width: 60px; } .bzp_rok { width: 30px; } .bzp_pole_rok { width: 43px; } a.link { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } a.link:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .odd { background-color: #D8D8D8; } .even { background-color: #FFFFFF; } /* koniec ustawienia czcionek */ /* ustawienia tabeli */ /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .indexmaintable { width: 90%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .maintable { width: 80%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } .maintable_sr { background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; border-left: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-right: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; } /* tabela z logowaniem */ .logintable { width: 550px; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* tabela z tekstem */ .teksttable { text-align: left; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* tabela z przegladarka */ .browsertable { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* ustawienia glownej tabeli trzymajacej strone */ .nowetable { width: 100%; background-color: #ffffff; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; } /* ustawienia tablicy ogloszenia, obramowanie */ .usertable { width: 100%; background-color: #f0f0f0; margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 15px; margin-top: 10px; } /* ustawienia tablicy ogloszenia, obramowanie */ .indextable { width: 100%; } /* ustawienia tablicy przerwane sesje */ .przerwanesesje { margin-left: auto; margin-right: auto; width: 90%; border: 1px solid black; margin-top: 30px; } .przerwanesesje thead tr { background-color: #d6d6d6; } /* ustawienia tablicy menu */ .menutable { width: 200px; border: 1px dotted black; padding: 10px; } .menuitem { font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #000000; } .menuitem ul { font-weight: bold; list-style: none; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px; } .menuitem ul li { font-weight: normal; margin-bottom: 5px; } .menuitem ul li a { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } .menuitem ul li a:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } .tekstmain { list-style-type: none; } .tekstmain li { padding: 5px; } .tekstmain li a { color: #ff0000; font-weight: bold; text-decoration: none; } .tekstmain li a:hover { color: #7E2000; font-weight: bold; text-decoration: underline; } /* ustawienia tablicy prawej */ .righttable { width: 100%; border: 1px dotted black; padding: 10px; text-align: left; } /* ustawienia tablicy ogloszen */ .ogltable { text-align: left; } /* komorka td dla wypunktowania input radio */ .tdradio { width: 30px; } /* formatowanie szerokości kolumny */ .td_cena_oferty { width: 150px; } /* koniec ustawienia tabeli */ /* ustawienie kursora dla obrazka */ td img { cursor: pointer; } /* koniec ustawienia kursora */ /* pozycjonowanie */ /* pozycjonowanie poziome */ .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } /* pozycjonowanie pionowe */ .top { vertical-align: top; } .middle { vertical-align: middle; } /* koniec pozycjonowanie */ /* pozycjonowanie pola "inny_rodzaj_zam" */ .inny_rodzaj_zam { margin-left: 33px; } /* koniec pozycjonowanie pola "inny_rodzaj_zam" */ /* pozycjonowanie instytucja zamawiająca */ .inst_zamawiajaca_miejscowosc { width: 440px; } .inst_zamawiajaca_kod_pocztowy { width: 100%; } /* USTAWIENIA KLAS DLA FORMATOWANIA STRONY NA PORTAL */ .kh_main { font-family: 'Arial CE', arial, verdana; font-size: 10pt; line-height: 20pt; } p { margin: 0px 0px 0px 15px; } .kh_header { font-size: 14pt; line-height: 21pt; text-align: center; } .kh_title { font-size: 12pt; font-weight: bold; text-decoration: underline; margin: 25px 0px 15px 0px; } .kh_indent_1 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 0; } .kh_indent_2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 60px; padding: 0; } .format_czesci_nr { padding: 0; width: 35%; float: left; margin-top: 9px; margin-bottom: 9px; } /* USTAWIENIA KLAS DLA FORMATOWANIA STRONY NA PORTAL */ /* USTAWIENIA WYDRUKU */ @media print { * { background-color: white !important; background-image: none !important; } body { width: auto; } input { display: none; } .maintable { border: 0px; width: auto; padding: 0px; } span.text { font-size: 11px; } span.text_big { font-size: 13px; } } /* USTAWIENIA WYDRUKU */ /* USTAWIENIA KATALOGW */ .kat_cpv { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 10px; } .kat_cpv2 { list-style-type: none; margin: 0px 0px 0px 20px; } .kat_cpv_table { width: 80%; } /* USTAWIENIA KATALOGOW */ /* ZPSR */ TD#opis { vertical-align: middle; } TD#centerfield { vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsleft { border-left: 1px solid black; border-right: 0px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 0px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsbottomleft { border-left: 1px solid black; border-right: 0px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #centercellsbottomright { border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: middle; text-align: center; } #info_przeslij,#info_przerwanie,#info_korekta { position: relative; display: none; padding: 5px 5px 5px 5px; border: 3px solid #ffa500; } /* ZPSR */ /* PRZYPISY */ a.przypis:hover { background-color:#FFFF00; } a.przypis { text-decoration: none; color:#0000FF; font-size:0.6em; line-height:1.2em; padding:0 0.3em 0.5em 0.5em; vertical-align:top; } span.przypis { line-height: 17px; } .disabled { color: gray; } .justify { text-align: justify; } #popup_msg{ position: absolute; z-index: 10; width: 250px; height: 80px; text-align: center; color: #000000; border: 2px solid black; background-color: #FFFF99; display: none; padding-top: 10px; } ------------20GmuxNQQP4qnR9LppbPyH--