Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pielgrzymka

Kolorowy pasek

Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej

Zamawiający:
Gmina Pielgrzymka

Tytuł przetargu:
Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej

CPV:
71320000-7

Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:
ZP.7021.1.8.2016
ZAPYTANIE O CENĘ
dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro
Gmina Pielgrzymka zwraca się do Wykonawców z prośbą o złożenie oferty cenowej opracowania dokumentacji budowlanej dotyczącej zadania pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej”
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Pielgrzymka 59-524 Pielgrzymka 109A/1 www.pielgrzymka.biz godziny urzędowania: poniedziałek ÷ piątek, w godzinach 730÷1530 tel. 768775013, faks 767437000
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.pielgrzymka.biz
II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej dotyczącej zadania pn.: „Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej”.
W zakres zadania wchodzi docieplenie przegród zewnętrznych wraz z dachem, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana instalacji grzewczej na niskotemperaturową, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacja pompy ciepła. Opracowanie powinno opierać się na wytycznych zawartych w audycie energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
W ramach zamówienia wykonawca złoży:
. projekt budowlany – 4 egz. + wersja elektroniczna,
. STWiOR – 1 egz. + wersja elektroniczna,
. kosztorys i przedmiar – 1 egz. + wersja elektroniczna.
Na etapie opracowania dokumentacji, Wykonawca będzie dokonywał ustaleń szczegółowych rozwiązań z Zamawiającym i służbami konserwatorskimi.
III. Termin realizacji zamówienia:
Zadanie należy zrealizować w terminie do dnia 20 marca 2016 r.. Zlecenie zostanie udzielone niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy.
IV. Opis przygotowania oferty:
1. Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny, zgodny z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania o cenę.
2. Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego zamieszczając na niej: „Oferta opracowania dokumentacji budowlanej termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej”.
3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
2
4. Oferta Wykonawcy winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.
V. Opis wymagań udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi doświadczenie przy realizacji takich zamierzeń oraz posiadającymi stosowne uprawnienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
VI. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b) wykonawca spełnia warunki formalne,
c) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
d) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny.
VII. Zawiadomienie o wyborze oferty:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców o wynikach postępowania poprzez zamieszczenie informacji o wyborze na stronie internetowej Zamawiającego i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy, 59-524 Pielgrzymka109A/1, ofert należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 2016 r., godzina 1300.
IX. Osoby uprawnione do kontaktów:
Paweł Kanikowski – tel. 768775013 wew. 115
e-mail: p.kanikowski@pielgrzymka.biz
X. Załączniki:
1) załącznik nr 1 - formularz oferty,
2) audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją budynku.

Pielgrzymka, 15 stycznia 2016 r.


Termin realizacji:
20 marca 2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kanikowski

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy
59-524 Pielgrzymka 109A/1


Oferty można składać do:
2016-01-28 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2016-01-28 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert

Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące
Projektowanie i Nadzór w Budownictwie  
Marcin Cielas   Wygrany
Przedsiębiorstwo Usług Ogólnobudowlanych KARMAK  

Załączniki

ZAPYTANIE O CENĘ (359.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 - formularz oferty (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
inwentaryzacja i audyt (1.2MB) Zapisz dokument  
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (551.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kanikowski
Data utworzenia:2016-01-15 10:53:17
Wprowadził do systemu:Paweł Kanikowski
Data wprowadzenia:2016-01-15 10:53:22
Opublikował:Jarosław Sarkowicz
Data publikacji:2016-01-15 11:59:03
Ostatnia zmiana:2017-06-14 14:43:25
Ilość wyświetleń:764

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij