Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pielgrzymka

Kolorowy pasek

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pielgrzymka w 2017 roku

Zamawiający:
Gmina Pielgrzymka

Tytuł przetargu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pielgrzymka w 2017 roku

CPV:

452626605,
451100001


Tryb zamówienia:
zapytanie ofertowe

Warunki:
ZAPYTANIE OFERTOWE

zadanie pod nazwą:
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pielgrzymka w 2017 roku"

1. Dane Zamawiającego:
Gmina Pielgrzymka
Pielgrzymka 109A/1
59-524 Pielgrzymka
NIP: 694-15-66-145
tel. 76 8775013
fax: 76 7437000
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Pielgrzymka.

Zamówienie obejmuje:
Zakres 1: Usuwanie poprzez demontaż, zebranie i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych obejmujące:
a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,
b) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folia i przygotowanie do transportu,
c) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
d) transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych,
Zakres 2: Usuwanie poprzez zebranie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości obejmujące:
a) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,
b) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
c) transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
d) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych,
Wyroby zawierające azbest zostaną usunięte z terenu nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, na podstawie "Harmonogramu wykonania robót", który Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Szacunkowa ilość materiałów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu Gminy Pielgrzymka wynosi ok. 20 Mg, w tym:
Zakres 1 - ok. 8,5 Mg,
Zakres 2 - ok. 11,5 Mg.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Opis wymagań:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
a) posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów niebezpiecznych, tj. zawierających azbest (kody 17 06 01 i 17 06 05),
b) wykonanie pozytywnie dwóch zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

4. Wykaz dokumentów:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje,
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie całkowity koszt wykonania w/w przedmiotu zamówienia, wynikający z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego ofertę uzna się za najkorzystniejszą.

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2017 r.

7. Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (zał. nr 1) wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
Ofertę należy złożyć do dnia 13.04.2017 r. do godz. 15.00 formie:
listownie w Urzędzie Gminy Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka 109A/1, sekretariat (pok. nr 15),

8. Osoba do kontaktu:
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Kinga Kaftan - tel. 76 8775013 wew. 106


Termin realizacji:
do 31.08.2017

Osoba odpowiedzialna:
Kinga Kaftan

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Pielgrzymka,
59-524 Pielgrzymka 109A/1


Oferty można składać do:
2017-04-13 godz: 15:00

Otwarcie ofert:
2017-04-13 godz: 15:00

Miejsce otwarcia ofert:
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert

Kryteria wyboru:
100% cena

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące
,,EKO-MlX" Konstanty Spurek  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Tomasz Wieczorek  
RENOVO s,c, Krzysztof Łoziński Piotr Malinowski  
lMAK Krzysztof Szymczak  
,,7 A" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Władysław Bakinowski   Wygrany

Załączniki

zapytanie ofertowe (492.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy (16.5kB) Zapisz dokument  
wzór umowy (25.5kB) Zapisz dokument  
wzór załącznika do umowy (14.5kB) Zapisz dokument  
Protokół z wyboru oferty (645.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kanikowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Kanikowski
Data wprowadzenia:2017-04-04 11:34:48
Opublikował:Paweł Kanikowski
Data publikacji:2017-04-04 11:47:07
Ostatnia zmiana:2017-04-18 10:54:59
Ilość wyświetleń:770

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij