Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pielgrzymka

Kolorowy pasek

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pielgrzymka w 2017 roku

Zamawiający:
Gmina Pielgrzymka

Tytuł przetargu:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pielgrzymka w 2017 roku

CPV:

452626605,
451100001


Tryb zamówienia:
zapytanie ofertowe

Warunki:
ZAPYTANIE OFERTOWE

zadanie pod nazwą:
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pielgrzymka w 2017 roku"

1. Dane Zamawiającego:
Gmina Pielgrzymka
Pielgrzymka 109A/1
59-524 Pielgrzymka
NIP: 694-15-66-145
tel. 76 8775013
fax: 76 7437000
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Pielgrzymka.

Zamówienie obejmuje:
Zakres 1: Usuwanie poprzez demontaż, zebranie i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych obejmujące:
a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,
b) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folia i przygotowanie do transportu,
c) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
d) transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych,
Zakres 2: Usuwanie poprzez zebranie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości obejmujące:
a) zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu,
b) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
c) transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
d) przekazanie odpadów do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych,
Wyroby zawierające azbest zostaną usunięte z terenu nieruchomości wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, na podstawie "Harmonogramu wykonania robót", który Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Szacunkowa ilość materiałów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu Gminy Pielgrzymka wynosi ok. 20 Mg, w tym:
Zakres 1 - ok. 8,5 Mg,
Zakres 2 - ok. 11,5 Mg.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Opis wymagań:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
a) posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów niebezpiecznych, tj. zawierających azbest (kody 17 06 01 i 17 06 05),
b) wykonanie pozytywnie dwóch zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

4. Wykaz dokumentów:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje,
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie całkowity koszt wykonania w/w przedmiotu zamówienia, wynikający z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego ofertę uzna się za najkorzystniejszą.

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2017 r.

7. Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (zał. nr 1) wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
Ofertę należy złożyć do dnia 13.04.2017 r. do godz. 15.00 formie:
listownie w Urzędzie Gminy Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka 109A/1, sekretariat (pok. nr 15),

8. Osoba do kontaktu:
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Kinga Kaftan - tel. 76 8775013 wew. 106


Termin realizacji:
do 31.08.2017

Osoba odpowiedzialna:
Kinga Kaftan

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Pielgrzymka,
59-524 Pielgrzymka 109A/1


Oferty można składać do:
2017-04-13 godz: 15:00

Otwarcie ofert:
2017-04-13 godz: 15:00

Miejsce otwarcia ofert:
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert

Kryteria wyboru:
100% cena

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące
,,EKO-MlX" Konstanty Spurek  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Tomasz Wieczorek  
RENOVO s,c, Krzysztof Łoziński Piotr Malinowski  
lMAK Krzysztof Szymczak  
,,7 A" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Władysław Bakinowski   Wygrany

Załączniki

zapytanie ofertowe (492.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór załącznika do umowy (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z wyboru oferty (645.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kanikowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Kanikowski
Data wprowadzenia:2017-04-04 11:34:48
Opublikował:Paweł Kanikowski
Data publikacji:2017-04-04 11:47:07
Ostatnia zmiana:2017-04-18 10:54:59
Ilość wyświetleń:975

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij