Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce

Tytuł przetargu:
dożywianie uczniów szkół z terenu gminy Pielgrzymka w formie cateringu w postaci gorącego posiłku w okresie od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

CPV:
55321000-6,
55322000-3


Tryb zamówienia:
zapytanie o cenę

Warunki:
PS.023. 989.2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(w trybie zapytania o cenę)

Prowadzone w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce zaprasza do składania ofert na zadanie "Na dożywianie uczniów szkół z terenu gminy Pielgrzymka w formie cateringu w postaci gorącego posiłku w okresie od 02 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r."
I. Nazwa i adres zamawiającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce
Pielgrzymka 209 A 59 - 524 Pielgrzymka
NIP 694-77-088
tel. 76 877 50 89 fax 76 877 50 89
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Z 2010 r., Nr 136, poz.914 z póź. zm. ) oraz ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r., w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności (przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., Nr 80, poz. 545 z późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszego zapytania.
2. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów szkół z terenu gminy Pielgrzymka
w formie cateringu w postaci gorącego posiłku w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Do wyceny należy przyjąć 170 dni w zakresie;
1) Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków obiadowych w atestowanych
jednorazowych naczyniach przeznaczonych do przechowywania żywności dla:
a) Szkoły Podstawowej w Proboszczowie, w ilości około 10 posiłków
b) Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej, w ilości około 10 posiłków
c) Szkoły Podstawowej w Sędzimirowie, w ilości około 8 posiłków
2) Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków obiadowych w atestowanych
termosach przeznaczonych do przechowywania żywności do:
a) Stołówki przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pielgrzymce, w ilości około 40 posiłków,
b) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Twardocicach w ilości około 15 posiłków.
3. W skład gorącego posiłku wchodzić będzie;
a) zupa na wywarze mięsno - warzywnym w ilości 250 ml,
b) drugie danie zawierające
- ziemniaki lub ryż, makaron 150 - 200 g,
- mięso lub ryba po obróbce 80 - 90 g,
- naleśniki lub pierogi nie częściej niż raz w tygodniu w ilości 250 g,
- surówka lub gotowane jarzyny w ilości 80 g,
- kompot lub sok 200 ml.
4. Dostarczanie posiłków odbywać się będzie każdego dnia zajęć szkolnych z wyłączeniem ferii, wakacji i innych dni wolnych od zajęć w ilościach wskazanych w pkt.2. O każdej zmianie, każdorazowo informować będą Wykonawcę, dyrektorzy placówek. Ustalenie godzin dostarczania posiłków w poszczególnych szkołach nastąpi w drodze uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Dyrektorem Szkoły.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do Zamawiającego oraz poszczególnych szkół, najpóźniej ostatniego dnia tygodnia, jadłospisu na kolejny tydzień. Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potrawy nie może powtarzać się w ciągu 8 dni,
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania próbek wydanego pożywienia do celu ewentualnych badań SANEPIDU, zgodnie z obowiązującymi przepisami
7. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą być przegotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych, świeżych produktów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.
8. Z uwagi na grupę wiekową, posiłki powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwionych lub sztucznie aromatyzowanych.
9. Przygotowanie i dostarczenie posiłków powinno być wykonywane przez kadrę posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe oraz aktualne badania sanitarno - epidemiologiczne.
10. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego odbioru resztek po posiłkach
11. Wykonawca będzie dostarczać posiłki na swój koszt, transportem gwarantującym
utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych posiłków. Transport
posiłków musi spełniać warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi
normami.
III Informacje dotyczące przebiegu postępowania
1. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pielgrzymce; www .pielgrzymka. biz oraz tablicy ogłoszeń, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie.
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy zaoferowana kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje ceny z tym Wykonawcą. W przypadku braku porozumienia z tym Wykonawcą, negocjacje można przeprowadzić również z pozostałymi oferentami. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji z Wykonawcami, najniższa zaproponowana cena przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
4. Przedstawiona cena w ofercie powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT, wyrażoną
w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca przedstawia cenę netto i brutto za jeden gorący posiłek - zgodnie z formularzem ofertowym.
5. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- posiadają wiedzę i doświadczenie
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
2. Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielanie zamówienia.
V. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Wypełniony "Formularz ofertowy" - (oryginał - załącznik nr 1),

2. Referencje potwierdzające realizację usług o tym samym charakterze (minimum 2)

VI. Termin wykonania
Zamówienie wykonywane będzie w dni nauki w szkołach o okresie od 2 stycznia 2017
do 31 grudnia 2017 r.
VII, Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty opatrzone pismem "Oferta Dożywianie dzieci w szkołach" należy złożyć w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pielgrzymce, Pielgrzymka 109 A/1 59 - 524
Pielgrzymka pok. nr 5 w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. do godz. 12.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty powinny zawierać wszystkie pozycje składające się na przedmiot zamówienia.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:
1. Spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych.
2. Najniższa cena.


Termin realizacji:
02.01.2017 do 31.12.2017

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Zarzycka

Miejsce składania ofert:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce,
59-524 Pielgrzymka 109 A/1
pok. nr 5


Oferty można składać do:
2016-12-15 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2016-12-15 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące
Przedsiębiorstwo Gastronomiczno - Hotelowe "PRZY MIŁEJ" Sp. z o.o   Wygrany